Saturday, August 16, 2008

i like this post.
tcef; (2) t½l;trJom;auR;
0dkif;pk em;} em; uyfum uRefawmfu ajymvkduf onf/ ]]Munfh ... igrajymbl;vm;/ w½kwfudk
oifZmu bm*smrIwfenf; oifay;aejyD}}
0dkif;pku rsufawmif rcwfMunfh &if; ]]igvnf; cHMunfhcs ifw,f}} [kajymonf/
oifZmu uRefawmfw kdYudk owdxm;rdoGm;jyD; vufwpfzuf ajr§mufum EIwfqufon f/ olr\
vufwpfzuf url w½kwf\acgif;udk zdxm;qJ/
0kdif;pku avoHwkd;wkd;jzifh uRefawmfh udk ajymonf/ ]]cPaerS jyefvmr,f[m}}
onfhaemuf wGif uRefawmfw kdY 2 a,mufu oifZmhudk vufjyvkdu fjyD; jyefvSnfh vmMu\/
tdyfcef;xJ jyefa&mufawmh uRefawmfh udk ukwifay: wGef;vSJvdkufj yD; 0dkif;pku ajymonf/
]]w½kwfuawmh rtm;bl;/ eifyJ ighudk vkyfay;aemf}}
pum;rqHk;rDyif 0kdif;pku ukwifay: ckefwufum uRefawmfh rsufESmay : xkdifcsvd kufonf/
uRefawmfu vnf; vQmudk rwfrwfaxm ifum olYapmufa cgif;xJ xkd;xnfhvkduf onf/
onfhaemuf wGifawmh apmufapha v;udk vQmtwGuf wm0efcGJa y;um vufnId;vufcv,fudk
olYtayguf xJ xnfharTvk duf\/ 0dkif;pkrSm cyfus,fus,f atmf&if; t&nfawG
xGufusvmj yefonf/ onfwpfcgw Gifawmh tawmfav; armoGm;[efjzifh uRefawmfh ab;wGif
t½kyfMudK;jywfvSJcs kvdkufjyD ; tarmajzae onf/
]]uJ ... ocifrav; ... bmrsm; tvkd&Sdygao;vJ}}
]]awmfprf;yg[m ... aemufxyf topftqef; bm&Sdao;vJ[if}}
uRefawmfu pum; 2 vHk;xJ ajymvdkuf onf/ ]]arSmufvkd uf}}
0dkif;pku csufcsif;yif zifAl;awmif; axmifay;onf/ uRefawmf oabmuspGm jyHK;vkduf\/
jzLazG;um pGifhum;aeaom 0dkif;pkzifMuD; 2 jcrf;ESifh tndK&ifha&mif zif0½IHU½IHUav;udk
jrifvkduf&onfu uRefawmfh udk oGm;&nfwjrm;jrm; jzpfapawm h\/ uRefawmfu taemufrS
tomav; wdk;uyfum olrapmufa phav;udk EIwfcrf; 2 vTmjzifh n§yfvkdufonf/
]]tifh .. aumif;vdkufwm ... b,fEScgyJ jzpfjzpf aumif;wmyJ}}
uRefawmfu ar;vkdufonf/ ]]prf;Munfhrvm;}}
]]bmudkprf;&rSmvJ[if}}
]]'gudk}} uRefawmfh vQmu olYzif0av;udk xdk;vdkufawmh 0dkif;pkwGefYoG m;onf/ wGef;awmhrxkwf/
cPaeawmh yHkrSefjy efjzpfoGm ;onf/
]]eifMudKuf r,fqdkwm igodygw,f/ oifZmvJ MudKufw,fav}}
]]at;[m/ zifvsufcH&wm wpfrsKd;av;yJ .. npfawmh npfywfw,faemf ... t[d}}
]]eifhudk w½kwfu 'Dvdkvkyfz l;vm;}}
]]vQmeJYawm h rvsufay;bl;/ 'gayr,fh ighzifudk awmh wpfcg cszl;w,f}}
]]wu,f ... w½kwfu w,f[kwfygvm; .. igjzifh xifawmif rxifbl;}}
]]tif .. ododMuD;eJYawmh r[kwfbl;[/ wpf&ufrSm yef;jcHudk olu rl;rl;eJY a&mufvmw,f/
aemufjyD;awmh pGwfpufxk d;xnhfvdkuf wm taygufvGJ jyD; zifxJ 0ifoGm;w,f qdkygawmh/
igvnf; yxrawmh vefYatmfj yD; olYudk jyefxkwfc dkif;w,f/ 'gayr,fh olurl;rl;eJY
pGwfvkyfw myJ/ aemufawmh ... aemufawmh ...}}
uRefawmfu odcsifvmj yD; ]]aemufawmh bmjzpfvJ ...}}
0dkif;pku rvHkrvJ jyHK;um ]]aemufawmh igvnf; tomav; jidrfcHae vkdufwmay gh/ rqkd;ygbl;/
tawGUtMuH Ktopfaygh / cufwmu olu rl;aeawmh 4-5 csufaqmif hjyD; tdyfaysmf oGm;w,f/
igu wef;vef;MuD; usefcJhwm aygh}}
]]eifu w½kwftrl;ajyawmh aemufwpfa cguf xyfjyD;vkyfcdkif;vkdufaygh}}
]][m ... ig&Sufw,f[}} 0dkif;pku rsufESmud k arGU&mESifh tyf&if; atmfonf/
]]cHvnf;cHcsif? cHvnf; rcH&qdkawmh tawmfuav; ,m;usdusdEdk ifrSmyJae mf/ pdwfryleJ Y/
'DuaeYawmh eifhqE´awG jynfhap&r,f}}
uRefawmfp um;qHk;awmh 0kdif;pku ar;onf/ ]]eifu ighzifudk cscsifw,fayghav}}
]]bmvJ eifu oabmrwlbl;vm;}}
]]a[hat; .. jrefjrefa v; csygvdkY ajymrvdk}}
&,f&,farmarmjzifh 0dkif;pku cif;ay;jyefonf/ 0dkif;pkzifav;udk vQmjzifh vsuf&if; vufrsm;u
apmufywfa v;udk EIdufay;vkdufonf/ 0dkif;pku w[if;[if; &,f&if;
]]igheJY w½kwfqkd&if tckvkd rMurf;jzpfzl;odvm;}}
]][kwfvm; ... bmvdkYvJ ... }}
]]rsm;aomtm;jzifh igwkdYawG UMu&if yef;jcHxJrSma v[m/ xD;eJYuG,fjyD;awmh cyfjrefjr efav;
vkyf&wm/ awmfawmfM um AGD'D,dk rif;orD; jzpfaerS [kwfayh/ ...}}
0dkif;pktoHu acwå&yfoGm;um udk,fvHk;av; aumhwufvm onfwGif uRefawmfu yg;pyfudk
cGmvkdufj yD; vufnId;av;udk olYzifxJ aoG;wdk;prf;Munfhkvdk ufonf/ cPaeawmh 0kdif;pk\
awmifhwif;rIrsm; ajyavsmho Gm;jyD; pum;qufajymon f/
]]eif awmfawmf bm*smrIwfEkdifw,faemf/ w½kwfqkd&if oGif;zdkYavmuf yJ pdwf0ifpm;wm[/
eifeJYusa wmh igtdyfcsi fvmjyD}}
pdwfr&SnfrIrsm;udk Mum;vkduf&ojzifh uRefawmfu xvkdufjyD; 0dkif;pkyg;udk &TwfueJ erf;&if;
]]eifemrSm pdk;vdkYyg}}
]]at;yg/ igodygw,f/ onfavmufq kd&if &ygjyD[}}
yufvufcif;ay;xm;aom 0dkif;pkudk cg;rS qGJum zifAl;awmif; axmifapvk dufonf/ xkdYaemuf
olYzif0av;udk uRefawmfh nDav;ESifh awhay;vkdufawmh 0dkif;pk MuufoD;wjzef;jzef;
xoGm;onfudk txdtawGUr Swqifh odvdkuf&onf/
]]yg;pyf[jyD; touf&SL}} uRefawmfu tavmwMuD; atmfvkduf um nDav;udk csdefom;udkuf
zdxnfhvkd ufonf/ yvGwf[k jrnfoGm;jyD; nDav;u acgif;tjrKyfwGi f [if;ueJ 0kdif;pkxHrS
toHxGufvm jyD; olrvuf 2 zufu uRefawmhf aygifudk tpif;MuD;rsm; xifonftxd
ukwfqGJvd kufonf/
tdyfcef;xJ a&mufawmh 0dkif;pku ydkí &Jwif;vmonf/ ]]uJ .. igwdkY bmvkyfMur vJ}} [kajymifpyfpyfjzifh ar;onf/


0dkif;pk\ EIwfcrf;zl;zl;av;rsm;udk pkyf,l&if; uRefawmfu ]]eifvkyfap csifwmudk ajym ... igvkyfay;r,f}} [kjyefajzvkdufonf/ onfawmh 0kdif;pku cpfueJ&,fvkdufum xrDudk cRwfvdkuf onf/ jyD;aemuf ukwifay:wGif xdkifjyD; twGif;cHudkyg cRwfaeonf/ uRefawmfu vJ udk,fay:u t0wftpm;awGudk ujymu,m cRwfvkduf&onf/
uRefawmfh cE¨mudk,fudk 0dkif;pku Munfhvkdu fjyD; ]]ighudk tm;&yg;& vkyfprf;[m/ w½kwfav;uvGJjyD;awmh b,foleJYrS igrcHbl;ao;bl;[/ tckvkd tcGifhaum if;&wkef; aysmfaysm fyg;yg; ae&atmif[m}}

wpfqufwnf;yif olru ukwifay:vSJcsjyD; cif;ay;onf/
]]at; ... cPapmifh ... eiftqifoi fhjzpf&if tjywfvkd;ypfr,f}}


oifZmESif h vkyfaeusx Hk;pHtwkdif;yif uRefawmfu olYaygifM um;xJodkY 'dkifAifyp fvkduf\/ 0dkif;pku vefYjyD; ]td} ueJatmfon f/ uRefawmfh vQmu olYapmufa phav;udk wdkYxdrdv dkufonfwG ifawmh ]w[if;[if;} jzifh tzsm;wufygawmh onf/


]]tm; ... aumif;vkdufwm[,f/ w½kwfu wpfcgrS ighudk tJonfvkd rvkyfay;zl;bl;[}}


]]pdwfrylyg eJY/ tckqkd&if oifZmu oifay;aeavmufjy D/ aemufwpfc gus&if w½kwfu eifhudk tjywfrIwf ay;vdrfhr,f/}}


]]at;[m .. ZdrfyJ/ t&ifuqkd&if igucsnf; olYudk vkyfay;&wm}}


ausmufapm if;? a&apmif;wkdYxuf vQmapmif;xufonfqkd aom pum;udk vufudkifx m;um uRefawmfu y,fy,fe,fe,f rIwfav&m 0dkif;pkrSm zswfzswfv l; aeygawmho nf/ wpfcsDjyD;oGm;onftxd uRefawmfu pdwfygvuf ygjzifh rIwfypfvk dufonf/


0dkif;pkjyD;wmav;u oifZmeJY,SOf&if jiifomonf/ tomuav; aumhvefvm jyD; t&nfawG w&a[mxGufvmwmyJ &Sdonf/ olrav;\ tcspf0wf&nfrsm;udk uRefawmfu jrnf;prf;jyD;aemuf olYaygifM um;xJrS xvdkufum 0dkif;pkyg;av;udk erf;vkdufonf/ &GH&Smjcif; tvsOf;r&SdyJ olUrsufES mav;u vSnfhvmjy D; uRefawmhf EIwfcrf;rsm;ukd pkyf,lonf/ jyD;aemuf &rufoHav;jzihf wdk;n§if;pGm ajymonfrS m
]]eifvkyfcs ifw,fqkd&if igtqifoif hyJaemf}}


bmrS rajymao;yJ uRefawmfu vQmcsif;uvdvkdufo nf/ 0dkif;pkuvJ qE´jyif;jypGm wHkYjyefo nf/
onfawmhrS uRefawmfh nDav;udk olYtayguf xJ 0ifapvkdu fawmhonf/


]]tm; .. tm; ... [kwfjyD}} 0dkif;pkrSm t&nf&TJaeojzif h emusif[ef vHk;0rjyacs/ aumhysHum cyfMurf;Murf;yif wHkYjyefo nf/ uRefawmfu tHMudwfum wif;xm;&if; cg;udktomMuG um cyfqwfqwf av; aqmihfvdk ufonf/


]]tifh tifh ... eifvkyfwm odyfxdwmy J[m/ eifh[mMuD;u t&rf;wkwfw,faemf ... tm; .. igxGufawm hr,f}} 0dkif;pk\ tm;ay;oHav;rsm;aMumifh uRefawmfu vJ a[m[Jvkdufatmif aqmifhvkd;ypfvdkufo nf/


]]eifhudk&xm;wJh w½kwfav;awmh odyfuHaum if;wmyJ 0dkif;pk&,f}}


qE´jynfh0oGm;aom 0dkif;pku uRefawmfh udk jyHK;jy&if; ]]oifZmurS uHaumif;wmyg .. eifolYudk b,fEScg vkyfjyD;jyDvJ[if}}


½kwfw&uf uRefawmfj yefrajzEk dif/ wjznf;jznf;ESifh awmifxdyf em;eD;vmjyDrkdY touf&SLrSefatm if MudK;pm;&if; ajymvkduf onf/ ]]0dkif;pk ... igxGufawm hr,f/ txJrSmyJ xkwfvdkuf&rvm;}}


0dkif;pku acgif;cgjyjyD; vl;vJxum ]]cPapmifh igwpfck jyp&m&Sdw,f ...}}


onfhaemuf wGifawmh 0dkif;pku uRefawmfh nDav;udk olYtayguf xJrS qGJxkwfum olYEdkY 2 vHk;jzifh n§yfvdkufonf/ jyD;aemuf a&SUwkd;aemufiifv kyf&if;
]]'gu w½kwf&JU tMudKuf &Srfydefaz mufcef; ayghav}}


uRefawmfu tHMudwf&if; ]]armifw½kwfuawmh taumif;MudKufouG m}}


0kdif;pku &,fjyD; ]]igvnf; MudKufw,f[/ oljyD;oGm;&if yef;xGufvmwJh t&nfawGu ighyg;pyfeJY wef;aewmyJ/ ... t[if; ... a[m ... vmjyD}} 0dkif;pku yg;pyf[um qD;MudKonf/


awmfawmfx efonfh aumifrav;/ uRefawmf xifrxm;cJh/ 0dkif;pkudk Munfh&if;jzifh uRefawmfh nDav;u idkcsif;csvkdufaw mh\/ vD;&nfrsm;u wef;wef;rwfrwfyif 0dkif;pkyg;pyfxJ 0ifoGm;onf/ uRefawmf pdkufMunf haeojzifh olru ar;onf/


]][Jh ... ighudk rjrifzl;vdkYvm;/ pdkufMunf haevdkufw m}


]]eif 'Davmuf xefrSef; igrxifxm;vdkYyg[m}}


0dkif;pku oufjyif;cs&if; ]]w½kwfeJYqkd&if igonfavmu f rxefbl;[/ tcku eifeJY jzpfaewm&,f/ 'DuaeY MuHK&wmawGu enf;enf;xl;qef;vdkYyg}}


]]eif .. tdkauygw,faemf}}
]]igvm; .. tdkau .. tdkau .. 'gayr,fh w ... w½kwf ighudk pdwfqdk;rvm; rodbl;}}


]]igwkdY rxGufvmci fuawmh w½kwfu tdkauygyJ}}


udpöjyD;oGm;onfhaemuf uRefawmfE Sifh 0dkif;pk {nfhcef;xJ jyefvmcJh Mu\/ tcef;0a&muf½kH&Sdao;onf/ oifZmhtoH udk Mum;&\/
]]tm; .. [kwfjyD/ ightaphud k uvday;/ tm; .. tm; .. tm; .. igxGufawm hr,f/ rvGwfapeJ Y ... zdxm; ... zdxm; ...}}<

onfwGif uRefawmfw kdY a&SUwkd;oGm;vdkuf&m qdkzmay:wGif uRefawmfw dkYudk ausmay;xkdifaeao m w½kwfav;udk jrif&\/ oifZmu w½kwfrsufESmudk olYapmufy wftyfum cGxkdifxm;ojzifh uRefawmfw kdYESifh rsufESmcs if;qkdif jzpfaeonf/ oifZmonf w½kwfav;\ acgif;udk olYvufjzi fh udkifum aygifMum;xJ xkd;xnfhaeonf/
oifZmESif h uRefawmf - we*FaEGaeY eHeuf ... uRefawmfh tdrf

yg0ifolrs m;
uRefawmf + oifZm0ifh ausmf? w½kwfav; + 0dkif;pkcdkifod ef;? prmuvm + eef;qk&wDpdk;/
tcef;nTef;rsm;
tcef; (10) tvJtvS,f ykavG? bm*sm? usm;r/ + usm;r/
tcef; (11) t½l;trJom;auR; bm*sm? aemufaygu f? Mudrfzefr sm;pGm xGufjcif;/
tcef; (12) av;a,mufaygif; avmif;ausmf aemufaygu f? usm;rr? Mudrfzefr sm;pGm xGufjcif;/
tcef; (13) a&mufvmaom {nfhonfrsm; aoG;aqmifjzm;a,mif;? acsmif;Munfhvufa qmh/
tcef; (14) eef;qk&wDpdk;\ xl;jcm;csuf ykavG? bm*sm? usm;r? aemufaygu f? rr? ykavG? tkyfpkvdk uf- usm;usm;r _ 3

we*FaEGaeY eHeuf ... uRefawmfh tdrf
tcef; (10) tvJtvS,f
aemufwpfa eY reufwGif w½kwfav;ESifh 0dkif;pk uRefawmfh tdrfodkY a&mufvmonf/ olwkdYESi fh ra&S;raESmif;yif oifZmvnf; a&mufvm\/ oifZm tcef;xJ 0ifvmawmh uRefawmfh oli,fcsif; pHkwGJrSm yg;pyfa[mif;avmif;jzifh ai;MunfhaeMu onf/
]]ighaumifr av; .. oifZmwJh .. rif;wkdY jrifzl;r,f xifygw,f}}
uRefawmfu cyf&Tif&Tif ajymvkduf onfwGif 0dkif;pku wtHhwMojz ifh rsufvHk;rsm; jyL;um jyefar;onf/ ]]eifh ... eifhaumif rav; ... [kwfvm;}}
oifZmu uRefawmfh tem; uyfvmjyD; wkd;wkd;av;jzifh ]]'DuaeY 0dkif;pk 0wfvmwmav;u odyfvSwmy Jaemf}}
oifZmhyg;av;udk zswfueJ arT;vkdufjyD; uRefawmfu jyefavQmc svdkufonf / ]]oifZmhavm uf rvSygbl;uGm}}
oifZmu olYvufudk cHkatmufr S vsKdum uRefawmhf aygifMum;udk prf;vkdufjyD; ]]tydkawG ... eif 0dkif;pkukd vkyfcsifa ew,f r[kwfvm; .. rSefrSefa jymprf;}}
]]eifhudkyJ igvkdcsif wmyg[,f}}
]]oGm;prf;yg/ eifvkdcsi f&if ig ]zef} ay;r,f/ wpfckawmh &Sdw,f/ igeJY w½kwfav;udk eifo0efrw dkbl; r[kwfvm;}}<
oifZmhpum;udk Mum;vkduf&aomtcg uRefawmfh&ifxJrSm zdk;MudKif;'kwf jzpfoGm;awmh\/ 0kdif;pkav;udkawmh awG;rd½kHjzifh oGm;&nfusvmawm h\/ oifZmhudk vnf; pdwfxJrS aus;Zl;wifaerdon f/ yg;pyfrSawmh rajym&J/
onfvkdjzi fh uRefawmfw kdY awmifa&mufajrmuf pum;awGajym&if; tawmfMuma wmh oifZmu uRefawmfh tm; vSrf;ajymonf/
]]aomufp&m wpfckck vkyf&atmif}}

ajymjyD;onfESifh uRefawmfh vufudk qGJum oifZmu xjyD; tdrfaemuf zufodkY OD;wnfoGm;onf/ uRefawmfu vnf; tomt,m vkdufoGm;onfaygh/ vrf;wGif oifZmu uRefawmhf vufudk qGJum olYwifyg;rsm;ay: wifvkdufo nf/ yg;pyfrSvnf;
]]aemufvSnf hMunfhvkd ufprf;yg/ w½kwfav; ighaemufy kdif;udk Munfhaeov m;}}
uRefawmfu vnf; pyfjzJjzJ jyefMunfh vkduf&m oifZmcefY rSef;xm;onfhtwkdi f;yif w½kwfrSm oGm;&nfwjrm;jrm; jzpfaeonf udk awGUkvdku f&\/ onfwGif oifZmu avoHav;jzihf ]]w½kwfav;uawmh ighudkvkd csifaewm aocsmw,f/ tirf;r&udk jzpfaewm ... 0dkif;pkuawmh tckxdcyfw nfwnfeJY ... 'gayr,fh igwpfck pOf;pm;rdw,f/ olwkdYudk t&ufwkdufvd kuf&if vG,fr,f[}}
uRefawmfu ,if;uJhodkY vkyf&ef rqGuwnf;u MuHpnfxm;ojzifh reuftapmM uD; tdyf&mxjyD; 0,fxm;&aom atbDpDpaw mufrsm;udk xkwfay;vdkufonf/ ]]t[J .. atbDpDu 8% qdkyJ/ 'geJY igvJ qGJvmwm}}
]]eif[mav 'grsKd;awmh wu,fjzpf}}
---------------------------------- t&ufrl;awmh ... ----------------------------<
tcsdefenf;enf;awmh apmifh&ygonf/ xdkYaemuf wGifawmh t&ufonf vlawGudk tmoGufvQm oGuf jzpfaponf/ txl;ojzifh 0dkif;pku raomufzl;oavmuf jzpfojzif h trl;qHk;? jyD;awmh oifZm? uRefawmfE Sifh w½kwftzdkYrSmawmh bD,mwpfAl;onf &Da0a0jzpf w,f qdk½kHrQom &Sdygonf/
raeYu uRefawmfE Sifh oifZmwkdY aysmfcJho nf[k uRefawmhf yg;pyfu xkwfajymv dkufawmhh w½kwfwpfa,muf oGm;&nfwjrm;jrm; jzpfoGm;onf/ 0kdif;pku w½kwfaygifudk vdrfqGJvd kufum [efYonf/ onfwGif oifZmu uRefawmfh aygifMum;xJokdY olYvufoD;qkyfav;udk rawmfwqvk dvkd? wrifvkdvd kjzifh xkonf/ bm&rvJ ... nDav;u acgif;axmifvmon faygh/ onfwGif oifZmu olYudk,ftay:ykdif;udk vkdonfxuf ydkí vIyfcgoGm;atmif &,fonf/
uRefawmfo wdxm;Munfhvkdu fonf/ oifZmhudk Munfhaeao m w½kwfav;\ rsufvHk;rsm; jyL;vmonfu txif;om;/ onfhtjyif uRefawmfh aygifMum;udk 0dkif;pkuvnf; Munfh&if; vQmudk oyfonf/ xkdtcsdef wGif oifZmhvuf wpfzufu uRefawmfh ausmukef;ay: a&mufvmjyD; tdkau[k a&;jyonf/ rD;pdrf;jyaejyDrk dY uRefawmfu pajymvkdu fonf/
]]armifw½kwf ... oifZmhudk rif;odyfckduf aeovm;}}
olckd;vlrdoGm;aom w½kwfMuD;u 0dkif;pkudk vSrf;Munfh&if; ]]r[kwfygbl;uGm}} [kajzonf/
]]aocsmpOf;pm;aemf oli,fcsif; ... rif;u ightcspfq Hk; oli,fcsif;rdkYvdkY ar;wm .. yGifhyGif hvif;vif; ajymyguGm}}<
]]csD;wJhrSyJ ... bmudk ajym&rSmvJ/ rif;&nf;pm;udk igu bmvkyfvdk Y &rwJhvJ}}
]]rif;vkyfcsifw mvkyfuGm/ at; ... 'gayr,fh ... 'DuaeYwpf&ufyJ&r,f}}
w½kwfMuD;\ rsufvHk;rsm; jyL;vmjyD;aemuf ]]bm ... rif; bmajymvdk ufw,f/ wu,fvm; ... rif;&JU oifZmudk ighudk ay;r,f ... [kwfvm;}}
0dkif;pku rSdef;ae&mrS xvmjyD; ]]a[mha&mh ... eif r[kwfu[kwfuawG rMuHpnfpr f;ygeJY[,f}}
]]... eifhvl w½kwfu pjyD;awmh MuHaewm ... a[haumif .. [kwfw,fr[kwfvm; .. rif;oifZmhudk vdkcsifae w,f r[kwfvm; ... rSefrSefa jymprf;}}
w½kwfu acgif;ndwfjy&if; ]][kwfw,f/ igvdkcsif w,f .. tJ'gbmjzpfvJ/ 'gayr,fh trSefeJY trSm;udk igodygw,fuG/ igopömrazmufygbl;/ rif;&nf;pm;udk ...}}
]]at; ... rif;'Dvkd 0efcH&Jwmudk igodyfoab musw,f/ opömazmufwmawmh r[kwfbl;avuGm/ igucGifha y;vdkY rif;uvkyfwmyJ/ wu,fvkdY aemufwpfa eYrSm oifZmhudk rif;u csdef;w,fqkd&if tJ'guawmh opömazmufwm jzpfoGm;jyD}}
w½kwfu wGefYqkwf aeqJ/ ]]oifZmhudk ar;MunfhygOD;av}}
oifZmu ryGifhwyG ifh avoHjzifh ]]ukdudk vkyfapcsi fwm oifZmvkyf yghr,f}}
w½kwfrsufESm 0dkif;pkzufvSnf hoGm;jyefonf/ ]]0dkif;pk .. eif ... eifhoabmu a&m}}
0dkif;pku ililav; xkdifaeon f/ uRefawmfu tomav; aygifum;vkduf&m nDav;u &Jrmef0ifh um xvkduf\/ 0dkif;pkudk vSrf;í uRefawmfa jymvdkufo nf/ ]]0dkif;pkuawmh ighnDav;udkyJ Munfhaewm yJ}}
onfwGif oifZmu ae&mrS xvdkufjyD; 0dkif;pkvufudk qGJxlvdku fonf/ 0dkif;pku bmoHrS rxGufyJ tomt,m xvmonfwGi f oifZmu olrtm; uRefawmfh zuf wGef;ydkYvkduf jyD; oludk,fwkdifuawmh w½kwfav;em; uyfxdkifv dkufonf/ w½kwfuvJ oGufonf/ rsufESm 2 ck yl;uyfoGm;onfESifh olYvufu oifZmh &ifywftm; EIdufjyD;om;yif/ uRefawmfu awmh 0dkif;pkav;udk uyfjyD; ESL;&ef MudK;pm;onf/ 0dkif;pk\ rsufESmav;rSm t&ufESifh &rufa&mum eD&JwGwfaeon f/ odkYaomfj im; uRefawmfe rf;rnfvkyfaw mh awmifhxm;onf/
]]0dkif;pk .. eifuvJ[m .. bmjzpfaew mvJ}}
]]ig ... ig ... r&bl;[m ...}}
vufxJa&mufaeaom tpmudk vufvGwfcHí rjzpf/ uRefawmfu twif;yif EIwfcrf;csif;awhum pkyfawmh 0dkif;pkenf;enf; aysmhoGm;jyefonf/ odkYaomfv nf; uRefawmhf vufrsm;u olYxrDudk cRwf&ef MudK;pm;onfudkawm h vufrcHacs/
]]a[hat; .. rvkyfygeJ Y}}

uRefawmfu olYem;em;uyfum ]]eifaemufv SnfhMunfh vkdufprf;/ w½kwfav; pnf;pdrfawGUa ejyD}} ajymajymq kdqdkjzif h uRefawmfu 0kdif;pkrsufESm udk qGJum vSnfhay;vkdufonf/ awGUvdkuf&aom jrifuGif;aMumifh 0dkif;pkxHrS [ifueJ tmar#dwfoH xGufvm\/
w½kwfum; ykqdk;uRwfaejyD/ olYnDav;udk oifZmu tm;&yg;& iHkum a&cJacsmif;pkyfovdk wjyGwfjyG wfjrnfatm if pkyfay;aeonfudk;/ w½kwfu vSrf;ajymonf/
]]tm;uRwfuRwf ... 0dkif;pk .. oifZmhudk b,fvkdvkyf&ovJ ar;xm;OD;aemf/ olvkyfay;wm t&rf;aumif;w,fuGm}}
]]at;yg[ ... oifZma& ... jyD;&if ighudk ajymjyaem f/ avmavmq,fawmh eifhvludk igjrnf;Munfhvdku fOD;r,f}}
tckrS 0dkif;pku oGufvufvm onf/ &ifaphtuFs Dav;\ ESdyfMu,foD;rsm;udk jzef;ueJ qGJjzKwfv dkufum abmfvDudk yg cyfjrefjr ef cRwfvdkuf onf/ taESmiftz GJYrS vGwfvmaom paeESpfcd kifudk uRefawmfu yg;pyfjzifh qD;cHvdkuf&m 0kdif;pkrSm tihfueJ toHjyK&if; auseyfaMu mif; jy\/
tjyeftvSe foabmjzif h 0dkif;pkvufu uRefawmhf nDav;udk qkyfudkif vdkufonf/ wpfqufwnf;yif olryg;pyfrS ajymvkduf onf/
]]eifu w½kwfxuf ydkwkwfo[}}
oifZmu AvHk;AaxG;toHjzifh ]][kwfw,f/ 'gayr,fh enf;enf;yg/ t&Snfuawmh twlwlavmu fyJ/ w½kwfuvnf; rqkd;ygbl;[}}
0kdif;pku ]]igpkyfjyD a[h}} [kajym&if; uRefawmfh nDav;udk olYyg;pyfxJ xdk;xnfhvdkuf onf/
cPaeawmh ]]tm;yg;yg; ...}} uRefawmfh yg;pyfrS toHxGufum nnf;vdkufrdon f/
w½kwfu t&m&mudk odaeolyHk pHjzifh cyfwkd;wkd; &,fvkdufjyD; ]]0dkif;pku vQmzsm;eJY xdk;wm odyfaumif;w,fuG}}
uRefawmfu auseyfpGm t&omcH&if;rS ]]oli,fcsif; ... rif;ighudk tm;remeJYaem f/ oifZmhudk rif;oabm&SdyJ/ ... iguvnf; rif;udk tm;rembl;}}
]][m;[m; .. tdkauuGm oli,fcsif;}}
uRefawmfu 0dkif;pktm; qGJxlvkdu fjyD; ]]vm ... 0dkif;pk .. tdyfcef;xJ oGm;&atmif}}
oifZmhtem;uyfum EIwfqufvd kufawmh oifZmu yg;pyfrtm;ojzifh bmrQjyefr ajymyJ vufjzifho m uRefawmfh nDav;udk wpfcsuf qkyfonf/ jyD;aemuf wGef;xkwfvdkuf awmhonf/

Friday, July 4, 2008

Friday, June 13, 2008

Tuesday, June 10, 2008

Monday, June 9, 2008

အန္တီထားဟာ ကြၽန္ေတာ့္ကိုၾကည္႕ယင္း စဥ္းစားေနပါတယ္၊ သူ႕အေနနဲ႕ သိပ္မလိုက္ေလ်ာခ်င္ေပမယ ႏိုင္ကြက္ကို အကိုင္ခံထားရတာမို႕ အရမ္းလဲ မျငင္းရဲဘူးျဖစ္ေနတယ္ေလ။
]]အင္းပါကြယ္၊မာမီ အ၀င္းကို စည္းရံုးၾကည္႕ပါအံုးမယ္၊ သားကလဲ သိပ္ေလာဘၾကီးတာပဲ၊}}
]]မာမီေျပာရင္ရမွာပါ၊ ရေအာင္ေျပာေပးေနာ္၊အခ်ိန္လဲအၾကာႀကီးဆြဲမေနနဲ႕၊သိလား၊}}
အဲဒီေန႕ကစၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ အတြက္ ေန႕တိုင္းဟာေပ်ာ္စရာေကာင္းေနေတာ့တာပါပဲ၊ ညတိုင္း ညီမေလး
သင္းသင္းနဲ႕ အတူတူအိပ္ရတယ္၊ အင္းေလ၊ အရင္တုန္းကလဲ ကုတင္တစ္ခုထဲမွာ ႏွစ္ေယာက္အတူတူ အိပ္ခဲ့ၾကတာပါပဲ၊ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ေမာင္ႏွစ္မေတြလို အိပ္ၾက
တာကိုး၊ အခုဟာက လင္မယားေတြလိုပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕တစ္ညကို သံုးခ်ီေလာက္ အနည္းဆုံးလိုးၿပီးမွ ဖက္အိပ္ၾကတယ္၊ အိပ္ခန္းတံခါးကိုလဲ ခ်က္ထိုးၿပီးအိပ္ၾကတယ္ေလ၊
သူငယ္ခ်င္းေတြဆီက ၀ယ္ထားတဲ့ႏိုင္ငံျခားထုတ္ လိုးနည္းပံုစံ(၁၀၀) စာအုပ္ကိုကုတင္ေပၚမွာ ႏွစ္ေယာက္ဇိမ္နဲ႕ၾကည္႕ၿပီးမွ ဓါတ္ပံုထဲက ပံုစံေတြကို တစ္မ်ိဳးၿပီး တစ္မ်ိဳး
စမ္းၿပီးလိုး ၾကည့္ၾကတာေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕ပံုစံေတြက လိုးၾကည္႕တဲ့အခါ ေတာ္ေတာ့္ကိုထိထိမိမိရွိေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ပံုစံေတြကဘာမွအလုပ္မျဖစ္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ လိုးနည္းမ်ိဳးစံု လိုးေနရေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလံုးစလံုးဇိမ္ေတြ႕ေနၾကတာေပါ့။တစ္ပတ္ေလာက္အတြင္းမွာ သင္းသင္းဟာလီးစုပ္တဲ့ေနရာမွာ အရမ္း ကြၽမ္းက်င္လာတယ္၊ နဂိုကတည္းက ႏွာသိပ္ၾကီးတဲ့ သင္းသင္းဟာ လက္ဖ်ားခါေလာက္ေအာင္ကို လီးစုပ္ေကာင္းလာတယ္၊ သူအၾကိဳက္ဆံုး
ပံုစံက ]စစ္စတီႏိုင္း}လို႕ေခၚၾကတဲ့ ဖင္ျပန္ေခါင္းျပန္တစ္ေယာက္က လီးစုပ္ေပးၿပီး တစ္ေယာက္က ေစာက္ဖုတ္ရက္ေပးတဲ့ ပုံစံပဲ၊ ညတိုင္းပထမအခ်ီမွာ အဲဒီပံုစံနဲ႕တစ္ခ်ီၿပီးေအာင္လုပ္ေပးမွ ေက်နပ္တတ္တယ္၊ ၿပီးတယ္ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ့္လရည္ေတြကို သူ႕ပါးစပ္ထဲမွာပန္းထုတ္ေပးရၿပီး သူကလဲ ေစာက္ရည္ေတြကိုကြၽန္ေတာ္ဘာဂ်ာမႈတ္ေနတုန္းမွာ တျပစ္ျပစ္နဲ႕ပန္းထုတ္ေပးတာပါ၊ ႏွစ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ကထြက္ၿပီဆိုတာနဲ႕ တစ္ကိုယ္လံုးတုန္လာတာမို႕ က်န္တဲ့
တစ္ေယာက္က အလိုလိုသိလာၿပီး ဖီလင္ေတြ ဆိမ့္တက္လာၿပီး ၿပိဳင္တူၿပီးသြားက်တာပါပဲ၊
အဲဒီလို တစ္ခ်ီလုပ္ေပးၿပီးမွေနာက္ပံုစံေတြေျပာင္းၿပီးလိုးၾကတယ္။ကြၽန္ေတာ္က တစ္ညတစ္မ်ိဳး မရိုးေအာင္လိုးတာကိုသင္းသင္းကလဲ သိပ္ေက်နပ္ေနပါတယ္၊ သူ႕ကိုလိုးရတာ
ရင္ေတြတင္ေတြသိပ္မထြားေသးလို႕ ပထမပိုင္းမွာ သိပ္အားမရေပမယ္႕ လီးနဲ႕ေတြ႕ၿပီး ႏွစ္ပါတ္ေလာက္ အၾကာမွာရင္ထြားထြား၊ တင္ကားကားနဲ႕ အရမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာမို႕ လိုးရတာ အင္မတန္ကို ဇိမ္ရွိလာပါတယ္၊ သိပ္လ်င္တဲ႕အန္တီထားက ရိပ္မိသြားမွာစိုးလို႕ ေဘာ္လီကိုေတာင္ၾကပ္ၾကပ္၀တ္ခိုင္းၿပီး ဘေလာက္(စ)ပြပြ ၀တ္ဖို႕ သတိေပးထားရပါတယ္။ ကံကေကာင္းခ်င္ေတာ့ အန္တီထားခမ်ာေယာက္်ား သံုးေယာက္ၾကားမွာ ဗ်ာမ်ားေနေတာ့သူ႕သမီးအေျခအေနကိုေတာင္ ဂရုမစိုက္ႏိုင္ပါဘူး၊ လင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ေဖေဖနဲ႕ ညတိုင္းဇိမ္နဲ႕ အလိုးခံသလို၊မနက္ပိုင္းအိမ္မွာ ဘယ္သူမွမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္နဲ႕အားရပါးရ ႏွစ္ပါးသြားၾကၿပီး၊ ညေနက်ရင္ ေစ်းသြား၀ယ္ယင္း အန္တီ၀င္းတို႕အိမ္မွာ ကိုေဇာ္နဲ႕ခ်ိန္းေတြ႕ၿပီးႏွစ္ေယာက္သား တစ္ေယာက္တစ္လွည္႕ ကိုေဇာ္နဲ႕ စခန္းသြားတတ္ၾကပါတယ္၊
ကြၽန္ေတာ္ကလဲ အန္တီထားအဲဒီေလာက္ ႏွာၾကီးတာကို မေက်နပ္လို႕ မနက္ပိုင္းလိုးခြင္႕ရတဲ႕ အခ်ိန္ေတြမွာ ပံုစံ(၁၀၀)စာအုပ္ထဲက ထိထိမိမိအရွိဆံုးပံုစံေတြကိုေရြးၿပီး လိုးပစ္တာပါပဲ၊ အန္တီထားကလဲကြၽန္ေတာ္လိုးေပးတာ ေကာင္းေၾကာင္း ပါးစပ္ကတဖြဖြၿငီးယင္း အားရပါးရကို ခံတာပါပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္လိုးတာကိုလဲ သူ႕အေနနဲ႕ တကယ္ စြဲစြဲလန္းလန္း ျဖစ္ေနပံုရပါ
တယ္၊ ခက္တာက ေဖေဖနဲ႕လိုးတဲ့အခါမွာေရာ၊ ေဖေဖခရီးထြက္သြားလို႕ကိုေဇာ္နဲ႕ခ်ိန္းလိုးတဲ့အခါမွာေရာ သူကလိုးေပးေနတဲ့လူကို သိပ္ေကာင္းေၾကာင္း တဖြဖြေျပာေနတာပဲမို႕တစ္ခါတစ္ခါ စိတ္နာေနမိတယ္။
အန္တီထားနဲ႕စလိုးျဖစ္ၿပီး သံုးပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာအန္တီ၀င္းကို လိုးခ်င္စိတ္ေတြ အရမ္းျပင္းထန္လာေတာ့တယ္၊ အရင္တုန္းက အၿမဲေတြ႕ေနၾကျဖစ္တဲ့ အန္တီ၀င္းရဲ့ သြယ္သြယ္လ်လ်ကိုယ္လံုးေလးဟာႏွာစိတ္နဲ႕ၾကည္႕ေတာ့မွ အရမ္းကို မက္ေမာစရာ ျဖစ္ေနတယ္ေလ၊
ကြၽန္ေတာ္လိုးေနရတဲ့ သင္းသင္းနဲ႕ အန္တီထားတို႕မွာ သင္းသင္းက ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္အခုမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးကာစအပ်ိဳစစ္စစ္ေလးမို႕လိုးရတာ တစ္မ်ိဳးဆန္းသလို အန္တီထားက်ေတာ့လဲျမင္တဲ့လူတိုင္း မက္မက္ေမာေမာ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ကို ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ကတင္းတင္း ရင္းရင္းနဲ႕၇င္အရမ္းထြားၿပီး တင္သားႀကီးေတြကလဲ အရမ္းကိုအယ္တာမို႕ လိုးရတာ အင္မတန္ကိုအရသာရွိတာအမွန္ပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ အန္တီ၀င္းကိုလိုးခြင့္ရရင္ အရသာအဆီအႏွစ္ေတြ ခံစားရမယ္ဆိုတာအလိုလို သိေနတယ္၊ အန္တီ၀င္းရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအဆက္က အရမ္းထူးျခားေနတာကိုး၊ အန္တီ၀င္းရဲ့ ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္က အန္တီထားေလာက္လဲ မထြားဘူး၊သင္းသင္းလိုလဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးကာစ ပံုစံမဟုတ္ဘူး၊ ဟိုဗ်ာ၊အပင္ေပၚမွာ မွည္႕၀င္းေနတဲ့ ပန္းသီးႀကီးလိုမ်ိဳးေပါ့၊ျမင္တာနဲ႕ကို စားလို႕ေကာင္းမယ္ဆိုတာ အလိုလိုသိႏိုင္တယ္၊အဲဒီလိုမ်ိဳးေပါ့။
အန္တီ၀င္းမ်က္ႏွာက အၿမဲတမ္း ၿပံဳးေနတတ္တယ္၊သူ႕ထက္အသက္(၁၅)ႏွစ္ေလာက္ႀကီးတဲ့ဦးဘျမင္႕ကို လင္လုပ္ထားရေပမယ္႕ အမ်ားအျမင္မွာ လင္ကိုသိပ္ဂရုစိုက္တဲ့မိန္းမေကာင္း တစ္ေယာက္ပါပဲ၊ သူ႕
ေယာက္်ားႀကီးကိုလဲ သူတစ္ကယ္ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသပါတယ္၊ဦးဘျမင္႕ဟာ အသက္ႀကီးေနလို႕သူ႕ေသြးသားဆႏၵကိုစိတ္တိုင္းက် မျဖည္႕စြမ္းႏိုင္တာေၾကာင္႕ သူ႕ခမ်ာ ကိုေဇာ္နဲ႕
တိတ္တိတ္ပုန္းခိုးေတြ႕ၿပီး ေသြးသားဆႏၵကိုေျဖေဖ်ာက္ေနတဲ့ အျပစ္ကလြဲရင္ သူဟာ တကယ့္မိန္းမေကာင္းတစ္ေယာက္လိုေနတတ္တဲ့သူပါ၊ စကားေျပာတာကအစ တိုးတိုးေလး ေျပာ
တတ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ရင္လဲ လႈပ္လီလႈပ္လဲ့ ညင္ညင္သာသာေလးေလ်ွာက္တတ္ပါတယ္၊ မ်က္ႏွာသြယ္လ်လ်နဲ႕မ်က္လံုးမ်က္ခံုးသိပ္လွသလို အရပ္အေမာင္းေကာင္းၿပီးရင္ေတြ၊ တင္ေတြကလဲအခ်ိဳးက်က်ျပည္႕တင္းေနတာပါ၊
အထူးျခားဆံုးကေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္မွမေမြးဖူးတဲ့သူမို႕ခါးကရက္ရက္စက္စက္ကိုေသးသြယ္ၿပီး ခါးသိမ္သိမ္ ေအာက္မွာ ကားစြင့္မို႕ေမာက္ေနတဲ့ တင္သားလံုးလံုး၀န္း၀န္းနဲ႕ အဆီျပင္လံုး၀မရွိတဲ့ ဗိုက္သားရွပ္ရွပ္ေလးေအာက္က ေျပဆင္းေနတဲ့ ဆီးခံုေနရာေလးပါပဲ၊သိပ္လွတယ္ဗ်ာ၊
အခုမွ မိန္းမေတြကို စိတ္၀င္စားေနတဲ့ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ လမ္းမွာေတြ႕သမွ်မိန္းမေတြကို ဂရုတစိုက္ေလ်ွာက္ၾကည္႕ ေနတာမို႕ အန္တီ၀င္းရဲ့ထူးျခားတဲ့ အရည္
အခ်င္းေတြကို ပိုေတြ႕ေနရတာေပါ့။ ခက္တာက သားသမီးမရွိတဲ့ အန္တီ၀င္းဟာ ကြၽန္ေတာ့္ကို သားတစ္ေယာက္လိုသေဘာထားၿပီး အၿမဲတမ္းဆက္ဆံတတ္တာမို႕ သူ႕ကိုတကယ္တမ္းလိုးဖို႕ၾကေတာ့ အေတာ္ခက္ေနတာေပါ့၊ဒါေပမယ့္ ကိုေဇာ့္ကိုေတာင္မွ အလိုးခံေသးတာပဲဆိုတဲ့အသိစိတ္ေၾကာင္႕ သူ႕ကို ]]စြဲ}} သြားေအာင္ လိုးျပလိုက္ခ်င္စိတ္ေတြကလဲ တဖြားဖြားျဖစ္ေပၚေနပါတယ္၊ စိတ္ကိုထိန္းမရေတာ့တာမို႕
တစ္မနက္မွာ အန္တီထားကိုလိုးေနယင္းနဲ႕ ေျဗာင္ပဲဖြင့္ေျပာၿပီး အၾကပ္ကိုင္ရေတာ့တာေပါ့။ အန္တီထားဟာ ဒီကိစၥကို စီစဥ္ဖို႕ အေတာ္ခက္ေနပံုရပါတယ္၊ ဟုတ္တာေပါ့ေလ၊ သူကလင္ပါသား
ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ တိတ္တိတ္ပုန္းအလိုးခံေနတာကိုပါ ဖြင့္ေျပာျပရမွာကိုး၊ ဒါေပမယ့္ကြၽန္ေတာ္က မျဖစ္မေနစီစဥ္ေပးဖို႕အတင္း အၾကပ္ကိုင္ေနတာမို႕ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္းစီစဥ္ေပးမယ္လို႕ ေျပာရွာပါတယ္။

]]မာမီက သားနဲ႕မာမီျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႕သားကသူ႕ကို အရမ္းသေဘာက်ေနတယ္ ဆိုတာပဲ ေျပာလို႕ရမွာေနာ္၊ သားကို အေၾကာင္းတစ္ခုခုျပၿပီး သူနဲ႕ႏွစ္ေယာက္ထဲဆံုေအာင္စီစဥ္ေပးမယ္၊ က်န္တဲ့ အပိုင္းကေတာ့ သားအပိုင္းပဲ၊ သူ႕ကို လက္ခံလာေအာင္ သားဖာသာစည္းရံုးေပေတာ့၊ သူက လက္မခံရင္ မာမီလဲ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး၊သိလား၊}}
အန္တီထားရဲ့စကားေၾကာင့္ စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္လႈပ္ရွားေနမိတယ္၊ အန္တီ၀င္းကအိေျႏၵေတာ္ေတာ္ၾကီးတာမို႕ဘယ္လိုမ်ား အစပ်ိဳးရပါ့မလဲလို႕ ေတြးပူေနမိတာေပါ့၊
ဒါေပမယ့္ မိန္းမဆိုတာ မိန္းမပါပဲေလ၊ လီးနဲ႕ေတြ႕ရင္ေပ်ာ႕သြားရမွာေပါ့လို႕ေတြးၿပီး စိတ္ေျဖလိုက္တယ္။ အန္တီထားဟာ ကတိေတာ့တည္ရွာပတယ္၊ ေနာက္တစ္ရက္ေက်ာ္စေနေန႕ ေန႕လယ္မွာေဖေဖ အိမ္ေရွ႕ခန္းမွာထိုင္ေနတုန္းထမင္းစားခန္းထဲကို လက္ကုပ္ေခၚသြားၿပီး ေျပာျပတယ္။

]]သားေရ၊ မ၀င္းက ခိုင္းစရာရွိလို႕သားကိုခဏေလာက္ လာခဲ့ပါအံုးတဲ့၊ သားလဲအားေနတာပဲ၊ သြားကူေပးလိုက္ပါ သားရယ္၊}}
အန္တီထားက မ်က္စိတစ္ဘက္မွိတ္ၿပီး ေျပာေနတာမို႕ အေျခအေနကိုခ်က္ျခင္းပဲ သေဘာေပါက္လိုက္ပါတယ္။
]]ဟုတ္ကဲ့မာမီ၊ကြၽန္ေတာ္ အခုပဲသြားလိုက္ပါ့မယ္၊}}
ကြၽန္ေတာ္ကလဲ အထာေပါက္ပါတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႕ျပန္မ်က္စိမွိတ္ျပၿပီး အန္တီ၀င္းတို႕ျခံဘက္ကို အသာထြက္လာခဲ့တယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလ အန္တီ၀င္းက ခိုင္းစရာရွိရင္
ဒီလိုပဲ ေခၚခိုင္းေနက်မို႕ ဘာမွ အထူးအဆန္း မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ထူးဆန္းေနတာက ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ပါပဲ၊ ဟိုမွာဘယ္လိုအေျခအေနနဲ႕ ၾကံဳရမယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္ သိမထား
ေတာ့ ရင္ခံုေနမိတယ္ေလ၊ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳေျပာခဲ့ သလိုပါပဲ၊အန္တီ၀င္းကို နည္းနည္းရွိန္ေနတာလဲ ပါတာေပါ့။
]]အန္တီ၀င္း၊အန္တီ၀င္း၊}} အိမ္ေရွ႕ဘာဂ်ာတံခါးကို အသာလႈပ္ယင္း အသံဖြဖြနဲ႕ေခၚလိုက္ေတာ့ အိမ္ထဲက အန္တီ၀င္းထြက္လာတယ္။
]]ေၾသာ္၊ေက်ာ္ေက်ာ္၊လာေလ၊}}
ဘာဂ်ာတံခါးကို ေသာ့ဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္အိမ္ထဲေရာက္တာနဲ႕ ဂ်ိန္းခနဲျပန္ပိတ္ျပီး ေသာ့ခတ္လိုက္တာမို႕ စိတ္ထဲမွာ ကတုန္ကယင္ ျဖစ္သြားမိတယ္။
]]အန္တီ၊ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေခၚတယ္ဆိုလို႕၊}}
ကြၽန္ေတာ့္အသံေတြ တုန္ေနတာကို သတိထားမိတဲ့ အန္တီ၀င္းဟာ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။
]]ေက်ာ္ေက်ာ္ရယ္၊ မ၀င္းက မင္းကိုေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး၊ မင္းက မ၀င္းနဲ႕ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း ေတြ႕ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး မင္းမာမီကို ပူဆာတာမို႕ မ၀င္းက တမင္အေတြ႕ခံရတာပါ၊ ကဲ၊ ရွက္မေနနဲ႕၊ ေယာက်္ားျဖစ္ၿပီး
အဲဒီလိုသတၱိမရွိတာမ်ိဳး မ၀င္းမႀကိဳက္ဘူး၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ဘာျဖစ္ခ်င္ေနတာလဲ၊ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေျပာ၊ မင္းဦးေလးလဲညမိုးခ်ဳပ္မွျပန္ေရာက္မွာ၊}}
အန္တီ၀င္းက ပြင္႔လင္းေပမယ္႕ ကြၽန္ေတာ္ကဘာျပန္ေျပာရမွန္းမသိလို႕ အန္တီ၀င္းရဲ့ လွပတဲ့ မ်က္ႏွာေလးကိုပဲ ေငးၾကည္႕ေနမိတယ္။
]]ဟင္း၊ ဟင္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္က စတုန္းကစၿပီးခုမွရွက္ေနၿပီလား၊ ကဲ၊မ၀င္းနဲ႕လိုက္ခဲ့ၿပီး မ၀င္းခိုင္းတာေတြအကုန္လုပ္ေပေတာ့၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ကမစရဲေတာ့လဲ မ၀င္းကပဲစေပးရေတာ့မွာေပါ့၊}}
အန္တီ၀င္းရဲ့ ခနဲ႕တဲ့တဲ့ စကားေၾကာင္႕စိတ္ထဲမွာမခံခ်င္စိတ္ေတြ ၀ုန္းကနဲေပၚလာပါတယ္။
}}ကြၽန္ေတာ္ကအန္တီ႕ကိုအားနာေနလို႕ပါဗ်ာ၊အန္တီကဘာမွစေပးစရာမလိုပါဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္ အဲဒီေလာက္မညံ႕ပါဘူး၊ လာ၊ အိပ္ခန္းထဲသြားၾကမယ္၊}}
စိတ္တို ေနလို႕ အသံခပ္ျပတ္ျပတ္နဲ႕ေျပာယင္း အန္တီ၀င္းရဲ့လက္ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆြဲၿပီး အိပ္ခန္းထဲေခၚခ်သြားလိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္တိုေနတာကိုသိလို႕
အန္တီ၀င္းမ်က္ႏွာဟာ ၿပံဳးေစ့ေစ့ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေျခအေနကို ကြၽန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္း ရိပ္မိေနပါၿပီ၊ အန္တီ၀င္းဟာ မလႊဲသာလို႕ မာမီေျပာတာကို ေခါင္းညိတ္ခဲ့ေပမယ့္
သူ႕ စိတ္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ကေလးေလးတစ္ေယာက္လိုပဲသေဘာထားၿပီး သူ႕စိတ္ထဲမွာ အေပ်ာ္သေဘာနဲ႕ ဟာသလုပ္ေနတာကိုး။ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ အန္တီ၀င္း
တစ္ေယာက္ ကြၽန္ေတာ့္ကို တမ္းတမ္းစြဲျဖစ္သြားေအာင္၊ေနာက္ပိုင္း မေတြ႕ရမေနႏိုင္ျဖစ္ေနေအာင္၊ အစြမ္းျပလိုက္မယ္လို႕ က်ိတ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္မိတယ္။
ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးမွာ ရွက္ေန ေၾကာက္ေနလို႕ အလုပ္မျဖစ္ဘူးဆိုတာကိုလဲ နားလည္လိုက္ပါတယ္။
]]အန္တီ့ အ၀တ္အစားေတြ ခြၽတ္လိုက္ပါလား၊]]
ရဲရဲတင္းတင္းေျပာခ်လိုက္တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္စကားေၾကာင့္အန္တီ၀င္းတစ္ေယာက္ နည္းနည္းေတာ့ၿဖံဳသြားပံုရပါတယ္၊
ဒါေတာင္မွ ကြၽန္ေတာ့္ကိုၿပံဳးေစ့ေစ့နဲ႕ ကလိေနပါေသးတယ္။
]]မ၀င္းက ဘာျဖစ္လို႕ အ၀တ္အစားေတြ ခြၽတ္ေပးရမွာလဲ၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ရဲ့၊]]

ဒီတစ္ခါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္တိုေနပါၿပီ၊ မိန္းမတစ္ေယာက္ကဒီေလာက္အထိ]}ရိ}}ေနတာကိုလဲစိတ္မရွည္ခ်င္ေတာ့ဘူးေလ။]]
အန္တီပဲ ခုနတုန္းက ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုၿပီး အခုမွ ဘာျဖစ္လို႕ ေမးေနတာလဲဗ်ာ၊ အန္တီ့ကို ကိုယ္တံုးလံုးခြၽတ္ၿပီး စိမ္ေျပနေျပ
စည္းစိမ္ခံစားခ်င္လို႕ အ၀တ္အစားေတြ ခြၽတ္ခိုင္းတာေပါ့၊
ကဲပါ၊ အန္တီရွက္ေနရင္လဲ ကြၽန္ေတာ္ပဲခြၽတ္ပါ့မယ္၊}}
ေျပာေျပာဆိုဆိုပဲ အန္တီ၀င္းကို ကုတင္ေပၚအသာထိုင္ခိုင္းလိုက္ၿပီး ၀တ္ထားတဲ့ဘေလာက္(စ)နဲ႕ဘယာစီယာကိုခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆြဲခြၽတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္၊ဘယာစီယာခ်ိတ္ျဖဳတ္ခ်လိုက္လို႕ ဘြားကနဲ ေပၚထြက္
လာတဲ့ ႏို႕ႀကီးႏွစ္လံုးကိုၾကည္႕ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ေတာင္စကားမေျပာ ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္သြားရပါတယ္။ ဟုတ္ပါရဲ့ဗ်ာ၊
တစ္သက္နဲ႕ တစ္ကိုယ္ ဒီေလာက္လွတဲ့ႏို႕မ်ိဳး မျမင္ဘူးပါဘူး၊သင္းသင္းႏို႕ေတြက အပ်ိဳျဖစ္ကာစ အခုမွစၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးကာစပံုစံမ်ိဳးမို႕ သိပ္မထြားဘူး၊ အန္တီထားက်ျပန္ေတာ့လဲ
ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးခဲ့ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ႏို႕ကအရမ္းႀကီးေပမယ္႕နည္းနည္းေတာ့ ေပ်ာ္တြဲတြဲျဖစ္ေနၿပီ၊
အခုကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ေနရတဲ့ အန္တီ၀င္းရဲ့ ႏို႕ႀကီးကေတာ့လံုး၀န္းထြားက်ိဳင္းၿပီး လံုး၀ ပံုစံမပ်က္ေသးဘဲ ႏို႕သီးေခါင္းေလးေတြကလဲ အျပင္ကိုသိပ္ထြက္မေနဘဲ ႏို႕အံုႀကီးထဲမွာ
ျမဳပ္ေနတယ္၊တစ္ကယ္လွတဲ့၊စို႕ခ်င္စရာေကာင္းတဲ့ႏို႕ႀကီးေတြပါပဲဗ်ာ။
]]ဟဲ့၊ ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ဘာေတြမ်ား အထူးအဆန္းေတြ႕လို႕ ဒီေလာက္ေတာင္စိုက္ၾကည္႕ေနရတာလဲ၊}}
]]အန္တီ၀င္းႏို႕ႀကီးေတြက တကယ္လွတယ္ဗ်ာ၊ဒီေလာက္လွတဲ့ ႏို႕ကို ကိုင္ရမွာေတာင္ ႏွေျမာတယ္၊}}
ပြင္႕ပြင္႕လင္းလင္း ေျပာခ်လိုက္တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္စကားေၾကာင္႕အန္တီ၀င္းမ်က္ႏွာမွာ ရွက္ေသြးျဖန္းသြားပံုရပါတယ္၊သူလဲစိတ္နည္းနည္းေတာ့]]ထ}}လာပံုပါပဲ။
]]ေအး၊ကိုင္ရမွာႏွေျမာေနရင္ ထိုင္သာၾကည္႕ေန၊မင္းဦးေလး ျပန္လာတဲ့အထိ ထိုင္ၾကည္႕}}
တမင္အရြဲ႕တိုက္ အေျပာခံလိုက္ရလို႕ စိတ္တိုတိုနဲ႕ညာဘက္ႏို႕အံုကို ဆြဲငံုလိုက္ၿပီး ဘယ္ဘက္ႏို႕အံုကို
ဘယ္ဘက္လက္နဲ႕ စိမ္ေျပနေျပဆြဲေခ်ပစ္လိုက္ပါတယ္၊ဒီအခ်ိန္မွာ ညာဘက္ လက္ကလဲ ေျပက်ေနတဲ့ ထမီထဲကိုလက္လ်ိဳလိုက္ၿပီး ေစာက္ဖုတ္ေဖါင္းေဖါင္းအိအိၾကီးကိုအသာပြတ္ေပးၿပီး ေစာက္ေခါင္းထဲကို လက္ခလယ္ထဲ့ၿပီးေမႊပစ္လိုက္ပါတယ္၊အထဲမွာ အရည္ေတြစိမ့္ထြက္ေနၿပီမို႕ ေစာက္ေခါင္းေလးဟာ စီးစီးပိုင္ပိုင္ျဖစ္ေနပါၿပီ။
]]အန္တီ့ကို ဦးေလးျပန္မလာခင္မွာ ငါးခ်ီၿပီးသြားေအာင္လိုးျပမယ္၊ မလိုးႏိုင္ရင္ လီးကို ျဖတ္သာၿပစ္လိုက္၊}}
စကားဆံုးတာနဲ႕ ဘာမွထပ္မေျပာေတာ့ဘဲႏို႕နဲ႕ေစာက္ပတ္ကို အားရပါးရႏိႈးဆြေပးေနပါေတာ့တယ္၊ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဆြေပးလိုက္ေတာ့ ညည္းသံေလးေတြထြက္လာပါတယ္။
]]ဟင္း၊ဟင္း၊ ေက်ာ္ေက်ာ္ရယ္၊ စကား မေျပာေတာ့လဲ ဘာမွမေျပာဘူး၊ ေျပာမယ္႕ေျပာေတာ့လဲ မ၀င္းကို
ငါးခ်ီေတာင္ လိုးမယ္တဲ့၊ ပါးစပ္ကရဲလိုက္တာကြယ္၊ဟင္း၊ဟင္း၊}}
]]ပါးစပ္ကရဲတာ မဟုတ္ဘူး အန္တီ၊ တစ္ကယ္လက္ေတြ႕ လိုးပစ္မယ္လို႕ဆံုးျဖတ္ထားလို႕ေျပာေနတာ၊ကဲပါေလ၊ ေစာင့္ၾကည္႕ေပါ့၊}}
ပါးစပ္ကေျပာေနယင္း ကြၽန္ေတာ့္ေခါင္းကေအာက္ဘက္ကို အသာေရွာဆင္း သြားတာမို႕ အန္တီ၀င္းတစ္ေယာက္ အလန္႕တၾကားျဖစ္သြား ပါတယ္။
]]ဟဲ့၊ေက်ာ္ေက်ာ္၊ဘာ ဘာလုပ္၊ အို၊အိုး၊}}ေလ်ာက်ေနတဲ့ ထမီကိုဆြဲခြၽတ္ပစ္လိုက္ၿပီး ေပါင္တန္သြယ္သြယ္ကို လက္ႏွစ္ဘက္နဲ႕ၿဖဲကားယင္း ျပဴးထြက္လာတဲ့ေစာက္စိေလးကို ႏႈတ္ခမ္းနဲ႕ဖိစုပ္လိုက္ယင္း လ်ာနဲ႕ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းရက္ေပးလိုက္တာမို႕ အန္တီ၀င္းရဲ့ စကားသံေတြတစ္ပိုင္းတစ္စနဲ႕ ရပ္သြားပါတယ္။ေန႕တိုင္း သင္းသင္းနဲ႕အန္တီထားတို႕ကို ဘာဂ်ာမႈတ္ေနက်မို႕ ဘာဂ်ာမႈတ္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ေတာ္ရံုတန္ရံု မိန္းမ တစ္ေယာက္ကို
ေကာ့ပ်ံသြားေအာင္ ကြၽန္ေတာ့္ အစြမ္းျပႏိုင္ပါတယ္။
]]အား၊အား၊ဟင္း၊ ေကာင္းလွခ်ည္လားေက်ာ္ေက်ာ္ရယ္၊ ဘယ္လိုမ်ားလုပ္ေနတာလဲ၊အို၊အိုး၊}}__့
အန္တီ၀င္းတစ္ေယာက္ ပါးစပ္ကညည္းယင္း ကြၽန္ေတာ့္ေခါင္းကို အလန္႕တၾကား ဆုပ္ကိုင္ထားလိုက္ရွုာပါတယ္၊မကိုင္လို႕လဲမရဘူးေလ၊ ကြၽန္ေတာ္က ေရေရလည္လည္အစြမ္း ျပလိုက္တာကိုး၊ လီးေပါင္းစံု အေတြ႕အႀကံဳ ရွိထားတဲ့အန္တီထားက မိန္းမတစ္ေယာက္ကိုစြဲသြားေအာင္ဘာဂ်ာမႈတ္နည္းကို လက္ထပ္သင္ေပးခဲ႕တာကိုး၊ကြၽန္ေတာ့္လွ်ာက
ေစာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းသားေတြကို စိမ္ေျပနေျပရက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေစာက္ေခါင္းထဲကစိမ့္ထြက္ေနတဲ့ အရည္ေတြက ဖင္၀မွာစိုအိေနတာမို႕လက္ညိဳွးေလးနဲ႕အသာေမႊေပးေနယင္းလက္ညိဳးကိုပါ ဖင္ေပါက္ထဲ၀င္ေအာင္အသာထိုးသြင္းၿပီးဖင္ကိုလက္ညိဳးနဲ႕ လိုးေပးေနတာကိုး။

အန္တီထားကေတာ့ အဲဒီလို ဖင္ကိုဆြၿပီး ဘာဂ်ာမႈတ္ေပးတာမ်ိဳးကို ဘယ္မိန္းမမွေတာင့္မခံႏိုင္ဘူးလို႕ ေျပာျပထားတယ္၊ သူ႕ကိုလုပ္ေပးတိုင္းလဲ ေစာက္ရည္ေတြပန္းထြက္ၿပီး တစ္ခ်ီေတာ့ အနည္းဆံုးၿပီးတယ္၊ တစ္ခါတစ္ေလမ်ား အရသာ ရွိလြန္းလို႕ပါဆိုၿပီးေနာက္တစ္ခ်ီေတာင္ ထပ္မႈတ္ေပးခိုင္း တတ္တယ္။ အခုအန္တီ၀င္းကိုႀကည္႕ရတာ အေတာ္ ]]လူး}} ေနပါၿပီ၊ ညည္းသံ

ေတြကလဲ အခန္းထဲမွာ ညံေနပါၿပီ၊ ကြၽန္ေတာ့္ အေတြ႕အႀကံဳအရဆိုရင္ ေနာက္ဆယ္ခ်က္ေလာက္ ဆက္တိုက္]]မႈတ္}} ေပးတာနဲ႕ သူၿပီးေတာ့မွာပါ၊ ဒါကိုသိလို႕တမင္ပဲအရွိန္ကိုေလ်ာ႕ပစ္လိုက္တယ္၊ ေစာေစာတုန္းက ]]ရိ}} ထားတဲ့အတြက္ ကလဲ့စားေခ်တာ ေပါ့ဗ်ာ။
]]အား၊အင္း၊ၿပီး၊ၿပီးေတာ့မယ္ ေက်ာ္ေက်ာ္။လုပ္ပါ၊ဆက္လုပ္ပါကြယ္၊ ေကာင္းတယ္၊ သိပ္ေကာင္းတာပဲ၊
အို၊မရပ္ပါနဲ႕၊ လုပ္၊လုပ္ေလ၊ ၾကမ္းၾကမ္းလုပ္စမ္းပါ၊ဟင္း။ထြက္ၿပီ၊ထြက္ၿပီ၊}}
အန္တီ၀င္းဟာ တစ္ကိုယ္လံုး တြန္႕လိမ္ေကာ့ပ်ံၿပီးေစာက္ရည္ေတြကို တဖ်စ္ဖ်စ္နဲ႕ ပန္းထုတ္ေပးလိုက္ပါ
ေတာ့တယ္၊ အထာကြၽမ္းေနတဲ့ကြၽန္ေတာ္ကလဲ ေစာက္စိကိုဆြဲငံုလိုက္ၿပီးလ်ာနဲ႕ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းရက္ေပးေနယင္းလက္ညိဳးကိုလဲ အဆက္မျပတ္ ထုတ္လိုက္၊ သြင္းလိုက္လုပ္ေပး လိုက္ပါတယ္။
]]ေကာင္းလိုက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ရယ္၊ အရည္ထြက္ေနတာေတာင္ ဆက္စုပ္ေနေတာ့ ခ်င္ဆီထဲက ေသြးေတြေတာင္ ထြက္ကုန္ၿပီလားမသိပါဘူး၊ ဒီလိုအရသာမ်ိဳး တစ္ခါမွမခံဖူးဘူး၊ တစ္ခ်ီထဲနဲ႕ မ၀င္းေတာ့ ေမ်ာ႕သြားၿပီ၊}}
]]အန္တီေမာရင္ ခဏနားလိုက္အံုးေလ၊ အေမာေျပမွ ဆက္လုပ္ၾကတာေပါ့၊}}
ေျပာေျပာဆိုဆို ဒူးေထာက္ေနရာက ကြၽန္ေတာ္မတ္တပ္ရပ္လိုက္ၿပီး သူ႕ေဘးမွာထိုင္ခ်လိုက္တယ္။
]]ဟယ္၊ေက်ာ္ေက်ာ္၊နင္႕ဟာႀကီးက၊}
}ေအာက္ပိုင္းမွာ ပုဆိုးမရွိေတာ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အျဖစ္ကိုသတိရၿပီး ပုဆိုးကိုေကာက္ပတ္လိုက္ပါတယ္။
]]အန္တီကလဲ အလန္႕တၾကားနဲ႕ ဒါမ်ား မျမင္ဘူးတာ က်ေနတာပဲ၊}}
]]ျမင္ေတာ့ျမင္ဘူးတာေပါ့ ေက်ာ္ေက်ာ္ရယ္၊ နင္႕ဟာၾကီးက အရြယ္နဲ႕မလိုက္ေအာင္ ႀကီးလြန္းလို႕ လန္႕သြားတာေပါ့ဟဲ့၊ ေဆးေတြဘာေတြမ်ား လိမ္းထားတာလား၊]]
]]ဘာေဆးမွ မလိမ္းဘူး၊ အဲဒါ သဘာ၀ အတိုင္းပဲ၊}
]]ဟင္း၊ ဒီအရြယ္မွာ ေတာင္ ဒီေလာက္ႀကီးေနရင္နင့္အသက္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ မိန္းမယူတဲ့အခါက်ရင္ ညားတဲ့မိန္းမေတာ့ တစ္ခ်ီထဲနဲ႕ အသက္ထြက္မွာပဲ၊ ဟင္းဟင္း၊}}
]]လီးႀကီးလို႕ စိတ္ညစ္တဲ့မိန္းမ မရွိပါဘူးအန္တီရာ၊ပိုေတာင္ႀကိဳက္ၾကအံုးမယ္၊အခု အန္တီေတာင္ ဒါႀကီးကိုသေဘာက်ေနၿပီမဟုတ္လား၊}}
]]ေအးကြယ္၊ ေက်ာ္ေက်ာ္႕ကို အစက ဒီေလာက္အစြမ္းေကာင္းမယ္လို႕ လံုး၀ထင္မထားဘူး၊ အခုေတာ့ဟိုဟာနဲ႕ေတာင္မလုပ္ရေသးပဲမ၀င္းေမ်ာ႕ေနၿပီ၊ဟိုဟာႀကီးနဲ႕လုပ္ႏိုင္ၿပီလား၊}}
]]ကြၽန္ေတာ္က ေမးရမယ့္စကားပါ အန္တီရာ၊ကြၽန္ေတာ္ကအခုခ်ိန္ထိ မလိုးရေသးလို႕ လီးက အရမ္းေတာင္ေနတာ၊ အန္တီ အေမာမေျပေသးဘူးထင္လို႕ေစာင့္ေနတာဗ်၊သိလား၊}}
]]ေၾသာ္ကြယ္၊ေစာေစာကေျပာေရာေပါ့၊ အန္တီကခံႏိုင္ပါတယ္၊ ကဲ၊ ဘယ္လို လုပ္ခ်င္သလဲ၊ ေက်ာ္ေက်ာ္စိတ္တိုင္းက်ေျပာ၊}}
ကြၽန္ေတာ္လဲ ပါးစပ္ကမေျပာေတာ့ဘဲ အန္တီ၀င္းရဲ့ေပါင္ေတြကို ကုတင္ေစာင္းေပၚဆြဲတင္လိုက္ၿပီး ကုတင္ေစာင္းမွာေပါင္တန္ႏွစ္ေခ်ာင္း ဆြဲကားၿပီး ၿပဲထြက္လာတဲ့ေစာက္ေခါင္း၀မွာ လီးကိုေတ့ၿပီး ဖိသြင္းခ်လိုက္ပါေတာ့တယ္။

]]အိုး၊ေက်ာ္ေက်ာ္ရယ္၊ ေကာင္းလိုက္တာကြယ္၊
မင္းလီးႀကီးကအေတြ႕ သိပ္ေကာင္းတာပဲ၊ စြဲတယ္ကြယ္၊
ေဆာင့္၊ေဆာင့္၊ နာနာေလးသာေဆာင့္၊မ၀င္း သိပ္ေကာင္းေနၿပီ၊ သိလား၊}}
ကုတင္ေစာင္းတင္လိုးတဲ့ပံုစံက အ၀င္သိပ္ေကာင္းသလို အန္တီ၀င္းကလဲ အေပးသိပ္ေကာင္းတာမို႕ အရသာသိပ္ရွိေနပါတယ္၊ လီးတစ္ေခ်ာင္းလံုးကိုဒစ္အထိဆြဲဆြဲထုတ္ၿပီး ဆက္တိုက္ ေဆာင့္ထဲ့ေပးလိုက္ေတာ့အန္တီ၀င္းခမ်ာ ပါးစပ္က အသံကုန္ညည္းယင္းေစာက္ရည္ေတြ ပန္းထြက္လာသလို ကြၽန္ေတာ့္လီးတစ္ေခ်ာင္းလံုးဟာလဲ ေစာက္ေခါင္းထဲက ထူးထူးကဲကဲညွစ္ေပးေနတဲ့ အေတြ႕အထိ ေၾကာင္႕ အရမ္းေကာင္းသြားၿပီးလရည္ေတြတျပစ္ျပစ္ ပန္းထုတ္ယင္း လီးကိုအဆံုးအထိ ဖိကပ္ၿပီး ဇိမ္ယူေနမိပါေတာ့တယ္။
အဲဒီေန႕ကညေနငါးနာရီေလာက္အထိ မနားတမ္းလိုးလိုက္ၾကတာအန္တီ၀င္းခမ်ာ ေနာက္ထပ္ ေလးခ်ီေတာင္ထပ္ၿပီးသြားတာမို႕ကြၽန္ေတာ္႕ကို တစ္ပတ္တစ္ခါမွန္မွန္ လာလိုးေပးဖို႕
ေတာင္းပန္ယူရတဲ့ အထိျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ မိန္းမသံုးေယာက္နဲ႕ ဇိမ္က်ေနေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ။ တုတ္ႀကီး

Sunday, June 8, 2008

နႏၵာလိႈင္၏
လက္ဦးဆရာမ်ား

နႏၵူာ့ရဲ႕ လက္ဦးဆရာ အေၾကာင္း ၾကားခ်င္တယ္ ဆိုေတာ့လဲ ေျပာျပရ တာေပါ့။ လ်ဳိ႔၀ွက္ခ်က္မွ မဟုတ္တာ။

ေကာင္းေကာင္း မွတ္မိတာေပါ့ရွင္။ ေမ့စရာလား။ မၾကားဖူးဘူးလား ငယ္ကခ်စ္ အႏွစ္တစ္ရာ မေမ့သာ၊ ငယ္ကေပါင္း အႏွစ္ တစ္ေသာင္း မေမ့ေကာင္း တဲ့ရွင့္။

နႏၵာ ငယ္ငယ္တုန္းက အိမ္မွာ ထမင္းဆုိင္ ဖြင့္တယ္ေလ။ လူေပါင္းစံုတာေပါ့။ ေယာက္်ားလီး ဆုိတာ ဘာဆန္းတာလိုက္လို႔ အေ၀းေျပးကားေတြ ဆိုက္ရင္ အိမ္ေနာက္ေဖးမွာ မျမင္ခ်င္အဆံုးပါပဲ။

နည္းနည္း အသက္ေလး ရလာေတာ့ စိတ္ေထြျပား လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေပါင္းမိတဲ့သူ ေတြကလည္း ကိုယ့္ထက္ ဆာတဲ့သူေတြ ခ်ည္းပဲ။ သူတို႔ ပင့္ေပးလို႔ ရည္းစား ထားမိတာလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ စာအေပးအယူေရာ၊ အတို႔အေထာင္ေရာ၊ ေနာက္ ဆံုး ရည္းစားနဲ႔ ခ်ဖို႔ေတာင္ အေပါက္ ေစာင့္ေပးတယ္။ မဟုတ္မွလြဲေရာ၊ အဲဒီေန႔က နႏၵာ့ရည္းစားေလး ယူလာတဲ့ ဗယ္စလင္းဗူးကေတာင္ သူတို႔ ေပးလိုက္ တာေနမွာ။ ရည္းစားေလးဆုိတာ ခ်စ္စႏိုးနဲ႔ ေခၚတာပါ။ သူ႔ဟာက ေသးလို႔။ အဲဒီလို ေျပာေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္လို႔ ေသးမွန္း သိသလဲ လို႔ေမးဦးမယ္ မဟုတ္လား။ သိေနတယ္ေလ။ အခုေျပာမယ့္သူနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္တာ ကဲ ေက်နပ္ျပီလား။

ဟုတ္တယ္။ နႏၵာ့ကို အရင္ဆံုး ျဖဳတ္သြားတဲ့သူက နႏၵာ့ရည္းစား မဟုတ္ဘူး။ နႏၵာ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ရည္းစား။ ဘယ္သူ႔မွ မေျပာျပနဲ႔ေနာ့။ ဒါလ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္

နႏၵာ့ အေျမွးေလး ကြဲသြားတုန္းက သိပ္မနာပါဘူး။ အို ... လံုးလံုးကို မနာဘူး။ ခဏေနဦး ဇာတ္ရည္လည္ေအာင္ အစကေန ေျပာျပမယ္။နႏၵာ့သူငယ္ခ်င္း (နန္႔နန္႔လို႔ပဲထားပါေတာ့။) နန္႔နန္႔နဲ႔သူ႔ရည္းစားနဲ႔ျဖဳတ္ရင္ နႏၵာကအေပါက္ေစာင့္ေပးေနက်။ (သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ ျဖဳတ္ျပီးရင္ စိမ္ျပီးေတာ့ ကိုယ္ရယ္ေကာင္းလိုက္တာ၊ အၾကီးၾကီးနဲ႔အၾကာၾကီးဆိုေတာ့ သိပ္ေကာင္းတာ ပဲကြာ ဆိုတာမ်ဳိးေတြၾကားေနေတာ့ ေယာက္်ားလီးကိုစိတ္ကူးယဥ္ေကာင္းေန စဥ္ေပါ့ေလ။) အဲသလိုနဲ႔ေနလုိက္တာ တစ္ေန႔က်ေတာ့ သူ႔ဘဲနဲ႔နႏၵာျဖဳတ္ျဖစ္ သြားတာပါပဲ။

စာအုပ္ေတြထဲကလို ခ်စ္လိုက္တာကြာ-အဟင့္၊ ရႊတ္- ဆိုတာမ်ဳိးေတြမပါဘူး။ နႏၵာကအဲဒီတစ္ခါျဖဳတ္ျပီးတာနဲ႔ စြဲသြားျပီးေတာ့ ဇာတ္လမ္းေတြဆက္တာမ်ဳိး လည္းမရွိဘူး။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ျဖဳတ္မဆိုျပီးခ်ိန္းထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ နန္႔နန္႔က ေရာက္မလာ၊ နႏၵာကေရာက္ေနတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ (ၾကည့္ထားတဲ့အေခြေတြကို)စမ္း ၾကည့္ျဖစ္သြားတာပါပဲ။

ေတာမွာဆိုေတာ့ ခပ္႐ိုး႐ိုးပါပဲ။ အပိုေတြမပါ၊ လုိရင္းတုိရွင္း ခပ္ျမန္ျမန္လုပ္ၾက တာ အ၀တ္ေတြေတာင္ မခြၽတ္ဘူး။ အသာေလးလွန္ျပီး လုပ္ၾကတာပဲ။ နန္႔နန္႔ ေရာက္လာမွာလည္းစိုးရတယ္ေလ။ ဘဲၾကီးကနႏၵာ့ကိုပြတ္ေပးတာလဲ သိပ္မၾကာ ဘူး။ နႏၵာကလည္းအေရေတြဘာေတြမထြက္ေသးခင္ (ထြက္ျပီထင္လို႔) သူ႔ကို သြင္းခိုင္းတယ္။ သူကလည္းလက္နဲ႔ေသခ်ာမလုပ္ပဲ လီးကိုသံုးတယ္။ နႏၵာ လည္းတတ္သမွ် မွတ္သမွ် ေပါင္ကား၊ ေစာက္ပတ္ကိုျဖဲ၊ မ်က္လံုးကိုေမွးျပီးခိုး ၾကည့္၊ သူကေတာ့ ၾကိဳးစားပမ္းစားထည့္ေနတာပဲ။ မ၀င္ဘူး၊ မ၀င္ဘူး ျဖစ္ေန ရာကေနတစ္ခ်က္မွာ (က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းနဲ႔ပဲ) နႏၵာ့ေစာက္ပတ္ေလးပူကနဲ ျဖစ္သြားတယ္။ (အခုမွျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ကြဲသြားတာျဖစ္မွာေပါ့။)

အသာလွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ]နာသလား} လုိ႔သူကလွမ္းေမးတယ္။ ေခါင္းယမ္း ျပလိုက္ျပီး အသာေလးေမွးေနတယ္။ သူကေတာ့လီးကိုတစ္၀က္ေလာက္အသြင္း အထုတ္လုပ္ရင္းအသာေလးလုိးေနတယ္။ အရသာေတာ့အရွိသား၊ ပူေႏြးေနတဲ့ လီးကိုအသာခံရင္း ဇိမ္က်ေနတုန္း ျဖဳတ္ကနဲဆို သူကဆြဲထုတ္လုိက္ျပီး ပုဆိုး ျပန္၀တ္ေနေတာ့ နႏၵာကေမးလုိက္တယ္။
]ဘာျဖစ္လို႔တုန္း နန္႔နန္႔လာလို႔လား။}
]မဟုတ္ပါဘူး။ မင္းေသြးထြက္ေနတာမတိတ္ေသးလို႔ပါ။}

ဟုတ္ပါရဲ႕။ ေအာက္ပိုင္းမွာ ေသြးေတြေပပြေနတာ ျမင္လုိ႔မေကာင္းဘူး။ နႏၵာ လည္းအိမ္သာထဲသြားျပီးေဆးလုိက္ရတယ္။ ေဆးျပီးေတာ့ ေသြးေအးသြားျပီ ဆိုေတာ့ မဆက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ သိပ္ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ အလယ္တန္းကုန္ခါနီးမွာ ရည္းစား စထားျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ပန္းျခံထဲသြားျပီးျဖဳတ္ၾကတယ္။ နန္႔နန္႔ကေစာင့္ေပး တယ္။ အဲဒီတုန္းကဘာမွနားမလည္ေသးပါဘူး။ ထမီလွန္၊ ေဘာင္းဘီခြၽတ္၊ ေပါင္ကားေပးတာကိုပဲ အဟုတ္ၾကီးလုပ္ျပီး ရင္ခုန္ေနရတာ။ အေပါက္ေစာင့္ ေကာင္မေခ်ာင္းၾကည့္မယ္္ဆိုတာသိေနေတာ့ ရဲလည္းမရဲဘူး။

ကိုယ္နဲ႔ခ်တဲ့ေကာင္ကလည္း မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္နဲ႔ဆိုေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ နႏၵာ့ရည္းစားကလည္း သိပ္နားမလည္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူက ပိုက္ဆံေတာင့္ တယ္။နႏၵာကလည္းလိုခ်င္သမွ်ရလို႔သူ႔ကိုလက္ခံတာေပါ့။ (အဲဒီကတည္းက နႏၵာ့မွာ ေၾကးစား စိတ္ဓါတ္ ရွိေနျပီ ထင္တယ္ေနာ္။)

နႏၵာကိုတကယ္စျပီးျဖဳတ္တဲ့သူကေတာ့ ]ဦး} ပါ။ ရည္းစားေလးရဲ႕ ဦးေလးေပါ့။ ဦးေလးဆိုေပမယ့္ နႏၵာတို႔ကိုတန္းတူေပါင္းတာ။ အသက္ကေတာ့ (၃၅-၄၀) ေလာက္ေပါ့။ နႏၵာတို႔သူ႔အိမ္ကိုသူမရွိတုန္း ခိုးခိုးသံုးၾကတယ္ေလ။ အျဖစ္ကေတာ့သည္လိုပါ။

ပန္းျခံမွာလုပ္ရတာသိပ္မလံုျခံဳဘူး။ ဟုိေကာင္မေတြကစၾကတယ္။ သူတို႔ခိုး ၾကည့္လားမသိဘူးလုိ႔ေျပာလိုက္ေတာ့ရည္းစားေလးက နႏၵာ့ကို သူ႔ဦးေလးအိမ္ ေခၚခ်တယ္ေလ။ နႏၵာကလည္းအဲဒီတုန္းကမိတ္ကပ္တစ္ဗူးကိုမက္ျပီးလိုက္ သြားတယ္။ ေနရာကအေတာ္လွမ္းတယ္။ ေက်ာင္းေန႔တစ္၀က္ဖ်က္ျပီးသြားရ တယ္။ အိမ္ကတစ္ေယာက္တည္းေနတာဆိုေတာ့ သိပ္မၾကီးဘူး။ ေသာ့မရွိေပ မယ့္ျခံစည္း႐ိုးျဖဲျပီး၀င္ၾကတယ္။ တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ေပၚမွာ ႏွစ္ေယာက္ သားထပ္လ်က္အိပ္ၾကျပီးေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းလုပ္ၾကတယ္။ ထံုးစံအတိုင္းဆို တာေလွၾကီးထိုးကိုေျပာတာ။

အိပ္ရာေပၚေရာက္တာနဲ႔ (ထြက္ေျပးမွာစိုးလို႔လားမသိပါဘူး။) ကိုယ္လံုးနဲ႔ အတင္းဖိထားျပီးေတာ့ အ၀တ္ေတြဆြဲခြၽတ္တယ္။ ႏို႔ကိုစို႔ရင္းနဲ႔ ေစာက္ပတ္ကို ပြတ္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းလုိလိုပဲတက္လိုးတယ္။ ဘယ္မွာလိုးအားရွိမွာလဲ။ ေစာက္ပတ္ကေျခာက္ေနတာကို အတင္းထိုးေတာ့ ၾကာၾကာမခံႏိုင္ပါဘူး။ ၅ မိနစ္ေလာက္ပဲ။ သူကျပီး၊ ကိုယ္ကမျပီးနဲ႔တုိးလိုးတန္းလန္းေတြျဖစ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတုန္းကေတာ့ အဲဒါကိုပဲအဟုတ္ၾကီးထင္ခဲ့တာပါပဲ။ကိစၥျပီးေတာ့အိမ္ကိုရွင္းလင္းျပီးျပန္ထြက္လာၾကတယ္။ နႏၵာတို႔ကကိုယ့္ကိုယ္ ကို အဟုတ္ၾကီးေအာက္ေမ့ေနေပမယ့္ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ဦးေလးလုပ္တဲ့လူသိ သြားတယ္။ ျခံနီးနားခ်င္းေတြေျပာလုိ႔သိတာလား။ ဘာေၾကာင့္သိသလဲေတာ့ တပ္အပ္မသိေပမယ့္ သိပ္မၾကာခင္မွာ ]ဦး} ကနႏၵာ့ကိုအၾကပ္ကိုင္ေတာ့တာပါပဲ

]ဦး}နဲ႔ပထမဆံုးေတြ႔ခါနီးက ေၾကာက္လိုက္တာမေျပာပါနဲ႔ေတာ့။ ဒါေပမယ့္ ဦးကသိပ္ျပီး ]လုပ္တတ္ကိုင္တတ္} ေတာ့နႏၵာ့ေၾကာက္စိတ္ေတြတစ္ခါတည္း ေပ်ာက္သြားတာပါပဲ။

ေတာင့္တင္းေနတဲ့နႏၵာ့ကိုယ္လံုးေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းအေၾကာေလွ်ာ့ေပးလုိက္ တယ္။ ေပ်ာ့က်သြားေတာ့မွပဲ ေနာက္တစ္္ဆင့္တက္တယ္။ အ၀င္မၾကမ္းဘူးရွင္ ။နုိ႔ကိုအရင္ဆံုးမကိုင္ဘူး။ နႏၵာေခ်ာေၾကာင္း လွေၾကာင္း သူ႔အေနနဲ႔အခုလို အၾကပ္ကိုင္ရတာဟာ
နႏၵာ့ကိုလိုးလည္းလိုးခ်င္ တစ္ျခားနည္းကလည္းမရွိလို႔ လုပ္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ကိုနႏၵာကစိတ္မဆိုးဖို႔ေျပာရင္းနဲ႔ လက္ေဆာင္ေတြ ဘာေတြေပး (သူေပးတာပိုက္ဆံနည္းနည္းရယ္၊ ကာမလမ္းညႊန္ရယ္ထင္ပါရဲ႕။) တျဖည္းျဖည္းခ်င္းအရက္ နည္းနည္းတိုက္၊ ေနာက္ျပီးမွအခန္းထဲေခၚျဖဳတ္တာ။

ကုတင္ေပၚေရာက္တာေတာင္ လက္ေလးကိုင္လုိက္ ခါးေလးပြတ္လိုက္နဲ႔ အေတာ္ၾကာေသးတယ္။ ေသြးတိုးစမ္းေနတာေပါ့။ နမ္းလိုက္ျပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ နႏၵာလည္းသိပ္မေစာင့္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ စိတ္ကမရွည္ေတာ့တာနဲ႔ ]ဦးရယ္၊ ဘာေတြတြန္႔ေနတာလဲ} လုိ႔ စေပးလုိက္တယ္။ အကႌ်ေတြဘာေတြ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္ခြၽတ္လိုက္တယ္။ ဒီေတာ့မွသူကျမန္လာတယ္။ ဒါေတာင္ႏို႔ကိုကိုင္တာ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာမယ္။ နႏၵာကေတာ့ေအာက္မွာေတာင္အရည္ေတြထြက္ကုန္ ျပီ ]ဦးရယ္ ယားလိုက္တာ ဟင့္ဟင့္} ဆိုေတာ့မွ သူကနႏၵာ့ထမီကိုခြၽတ္ပစ္လုိက္ တယ္။ကိုယ္လံုးတီးျဖစ္သြားေတာ့မွ ဖီးပိုရွိလာတယ္။ သူ႔လက္ဆယ္ေခ်ာင္းထိ လိုက္တုိင္းဖိန္းကနဲရွိန္းကနဲျဖစ္သြားတယ္။ ေစာက္ေစ့ေလးကိုပယ္ပယ္နယ္နယ္ ကလိတာမ်ားဆိုရင္ ျပီးသြားသလိုေတာင္ထင္ရတယ္။ (ေစာက္ရည္ဆိုတာ အဲဒါပထမဆံုးထြက္ဖူးတာပဲ။ သိပ္မေသခ်ာဘူး) ေယာက္်ားလီး ကိုလဲ ေသေသခ်ာခ်ာ ပထမဆံုး ျမင္ရတယ္။ ဦးက ေပးကိုင္ တာနဲ႔နႏၵာလဲ ကိုင္ၾကည့္ လိုက္တယ္။ ပူကြၽတ္ ေနတာနဲ႔ လႊတ္ခ် လိုက္ေတာ့ ဦးက ရယ္တယ္။ ႏို႔ေတြကို ထိပ္ဖူးနဲ႔ပြတ္ေတာ့ နႏၵာ့မွာ ဓါတ္လိုက္သလိုပဲ တြန္႔ သြားမိတယ္။ ဦးက ေအာက္ဖက္ကို ေရႊ႕သြားေတာ့ ... လိုလိုခ်င္ခ်င္ပဲ ေပါင္ကားေပး လိုက္တယ္- မသြင္းေသးဘူးရွင့္ ေစာက္ပတ္ကို ႐ႈစားေတာ္ မူေနတယ္။ စိတ္တိုလာတာနဲ႔ ေပါင္ေတြကို ျပန္ေစ့ လိုက္တယ္။ သည္ေတာ့မွ ဦးက နားနားကပ္ျပီး ေခ်ာ့တယ္။ ေခ်ာ့တာကလဲ ၾကည့္ပါဦး။

]သြင္းပါေတာ့မယ္ကြာ။ စတာပါ။} တဲ့

စိတ္ေကာက္လိုက္မယ္ လံုး၀ ဖြင့္မေပးဘူးလို႔ တင္းထားေပမယ့္ ဦးက ေစာက္ေစ့ေလးကို ကိုင္လိုက္ေတာ့လဲ ေလွ်ာ့ေပး ရျပန္တာပါပဲ။ ေသြးဆူေနျပီေလ- ဦးရဲ႕ လီးထိပ္ဖ်ားနဲ႔ ေစာက္ေစ့ကို ကလိေပးတာက ေကာင္းလြန္း ေနေတာ့ မခံႏုိင္ ေတာ့ဘူး။ ဟန္မေဆာင္ ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ သူကအသာစီးရေနပါျပီ။ ]ဦးရယ္ ထည့္ လိုက္ပါေတာ့} ဆိုျပီး သူ႔လီးၾကီးကို ကိုင္ျပီး ေတ့ေပးမိတဲ့ အထိပါပဲ။

]ျဗစ္}ကနဲ ၀င္လာတဲ့ လီးၾကီးေၾကာင့္ ေက်နပ္စြာနဲ႔ ညည္းလိုက္တယ္။
ဦးက တိုးတိုးေလး ကပ္ျပီး ]ဦး လိုးတာ နာလားဟင္}
]ဟင့္အင္း နည္းနည္းမွ မနာပါဘူး။ ေကာင္းတယ္။}
]ဖင္ကိုေကာ့ေပးေလ}
]ဘယ္လို ေကာ့ရမွာလဲ ေကာ့တတ္ဖူး။ ဟင့္ဟင့္}
ပါးစပ္ကျငင္းေပမယ့္ ဖင္ကေတာ့ ႐ႈံ႕ေပးလိုက္တယ္။ ဒီလိုလားဟင္။ ဦးရယ္- ]အား ေကာင္းလိုက္တာကြာ။ ကေလးက သိပ္ ]]ေအာက္ေပး}} တတ္တာပဲ။}
ဦးရဲ႕ ခ်ီးမြမ္းသံေၾကာင့္ အားရပါးရ ဖင္ကို ေျမာက္တက္သြားတဲ့ အထိ ႐ႈံ႕ေပး လုိက္မိတဲ့အခါမွာေတာ့ (အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုး) ဆိမ့္အီမႈဟာ နႏၵာ့ တစ္ကိုယ္လံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျပီး ]အား ဦးရယ္ ေကာင္းလိုက္တာ ဟင္းဟင္း} လုိ႔ညည္းမိရင္း ဖင္ကိုျပန္မခ်ပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေကာ့ထား ေပး မိပါေတာ့တယ္။

တစ္ကိုယ္လံုး တဆတ္ဆတ္ တုန္ေနေအာင္ နႏၵာ မခ်ိမဆန္႔ ခံစား ေနရသလို ဦးကလဲ မ်က္ႏွာၾကီး႐ႈံ႕မဲ့ေနျပီး ]အား - အား} နဲ႔ျဖစ္ေနတယ္။ သိပ္မၾကာခင္ မွာပဲ ]ထြက္ကုန္ျပီ} ဆုိတဲ့အသံနဲ႔အတူ ဦးဟာ သူ႔ဟာၾကီးကို ဆြဲထုတ္လုိက္ တယ္။ သုက္ရည္ပူပူေတြ ေပါင္ၾကားကို ထိတဲ့အသိေၾကာင့္ နႏၵာအိပ္မက္က လန္႔ႏိုးသြားရတယ္။လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဦးက ၾကမ္းျပင္ေပၚကို သူ႔လီးရည္ေတြကို ခါခ်ေနတယ္။ ]ကေလးက သိပ္တတ္တာပဲ။ ဦးခဏေလးနဲ႔ ျပီးသြားတယ္။} ဦးဟာ ကားထားတဲ့ ေပါင္ၾကားထဲက နႏၵာ့ ေစာက္ပတ္ေလးကို ႏွေျမာသလိုမ်ဳိး ၾကည့္ေနတယ္။

သနားလာတာနဲ႔ ]ေနာက္တစ္ခ်ီ ေပါ့ဦးရယ္ ဒီတစ္ခါခပ္ျဖည္းျဖည္းေပါ့}လို႔ နႏၵာလည္းခြင့္ေပးလုိက္မိတယ္။ ဦးက ဒီတစ္ခါကိုေတာ့ အေသအခ်ာလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ဟန္နဲ႔ နႏၵာ့ေပါင္ၾကား ထဲမွာ ေနရာယူ လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ လက္နဲ႔ရြရြေလး စ-ပြတ္တယ္။ စိတ္မရွည္တာနဲ႔ မိန္းမ အိေျႏၵ နည္းနည္း ဖ်က္လိုက္တယ္။
]ဦးရယ္ဘာလို႔ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအတန္းခ်ေနတာလဲ။}
]ဟင္-ဘာေျပာတာလဲ ကေလး}
]ေအာ္-လုပ္ပဲ လုပ္ျပီး ေနျပီဟာကို-ဂ်ပန္နည္း သံုးမေနပါနဲ႔။ ယားတယ္ ပီပီျပင္ ျပင္သာလုပ္စမ္းပါ။} ေျပာျပီး မၾကာခင္မွာ ဦးရဲ႕လက္ခလယ္ ၀င္လာတာကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ (ဖင္ေကာ့ျပီး) ၾကိဳဆိုလိုက္မိတယ္။
]ထပ္ထည့္ရဦးမလား-ကေလး}

]ထည့္-ထည့္-အား-ေကာင္းလိုက္တာဦးရယ္။ ဦးက သိပ္ေတာ္တာပဲ။ ဦးခ်ခဲ့ တာဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိျပီလဲဟင္။}
]နႏၵာက နံပါတ္တစ္ပါ}
]ဟြန္႔-ပိုျပီ-ဘယ္လိုလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မွာလဲ။ ဒီလိုဥစၥာၾကီးကလားအေတြ႕အၾကံဳ မရွိတာ-နႏၵာ့ရင္ေတြတုန္လုိက္တာဦးရယ္။ ေသးေပါက္ခ်င္ လာျပန္ျပီ။ ဒုကၡပါပဲ}
]အဲဒါ ေသးေပါက္ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျပီးခါနီး တာကေလးရဲ႕ ခဏေလးေနာ္ -ကေလးကို ဦးရဲ႕ လီးနဲ႔ အဆံုးသတ္ေပးခ်င္လို႔ပါ။ ျပီးတယ္ ဆိုတာ လီးနဲ႔မွ အဓိပၸါယ္ ရွိတာကေလးရဲ႕}
]ဟင့္-ၾကာမွာလား။ အို - သူ႔ဟာၾကီးကလဲ မာေနျပန္ျပီ။ ျမန္လိုက္တာ-(စိတ္ထဲမွ ]အေသးေလးနဲ႔ကြာပါ့})။ ျဖည္းျဖည္းထည့္ေနာ္။}
ေပါင္ကို အဆံုးထိ မကားေပးပဲ လီးကို တစ္ထစ္ခ်င္း အရသာ ခံေနမိတယ္။ ေသခ်ာတာ ကေတာ့ ဒီလီးဟာ ခံဖူးသမွ် ထဲမွာ အေကာင္းဆံုးပဲ။ အဲဒီတုန္းကေျပာတာပါ။ ေစာက္ပတ္ဟာ လီးနဲ႔မွအေကာင္းဆံုးပါပဲ။ အေနေတာ္ လံုးပတ္ရွိတဲ့ လီးတစ္ေခ်ာင္းဟာ ေနရာ အားလံုးကိုထိတဲ့အျပင္ လက္^ေရာ္ဘာအတုေတြနဲ႔ မတူတာ တစ္ခုက ေႏြးေထြးမႈ ပါ။ဦးရဲ႕လီးၾကီးဟာ နႏၵာ့ကို ေရေႏြးကန္ထဲ စိမ္လိုက္သလုိမ်ဳိး အရသာ ေပးစြမ္း ႏိုင္ပါတယ္။ ပထမ တစ္ခါတုန္းကထက္ ေကာင္းလာတာမို႔ ေပါင္ရင္းေတြကို လက္နဲ႔ ျဖဲေပးျပီး ပိုထိေအာင္ လုပ္ေပး ေနမိသလို ဦးကလဲ ေစာက္ေစ့ေလးကို ပြတ္ပြတ္ျပီး သြင္းေနတယ္။ အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာေတာ့ (ေစာက္ေစ့ေလး က်ိန္းစပ္လာတာနဲ႔အမွ်) နႏၵာ့ တစ္ကိုယ္လံုး ဖ်င္းဖ်င္း ထေအာင္ျဖစ္ျပီး ေစာက္ရည္ေတြ ပန္းထြက္သြားပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ေသးေတြ လုိက္ထြက္သြားတယ္။ ဦးကေတာ့ဘာမွမျဖစ္သလိုပဲဆက္လိုးေနတယ္။]ခဏ-ဦး-ခဏ-ေသးေတြထြက္ကုန္ျပီ။ ေရေဆးလိုက္ဦးမယ္။} ဆိုျပီးထဖို႔ ၾကိဳးစားေပမယ့္ တစ္ကိုယ္လံုးႏံုးခ်ိေနတယ္။
]ဦးျပီးေတာ့မွာပါ ႏွစ္ခါေပမယ့္ ျမန္လိုက္တာကြာ။ ထိန္းကိုမထိန္းႏုိင္ဘူး။}
(ေသးေတြနဲ႔မို႔) ညစ္ပတ္တယ္ဆိုတဲ့အသိရွိေပမယ့္ ခံလို႔ေကာင္းေနေသးတာက လႊမ္းမိုးေနတယ္။ (ရွင္တုိ႔လဲမွတ္ထားေနာ္ ဒီေနရာမွာမိန္းမနဲ႔ေယာက္်ားနဲ႔မတူ ဘူး။ ေယာက္်ားကသုက္ထြက္ျပီးရင္မိန္းမကိုလွည့္ေတာင္မၾကည့္ခ်င္ေပမယ့္ မိန္းမကေတာ့ျပီးသြားသည့္တိုင္ေအာင္ လီးမာမာၾကီးေစာက္ပတ္ထဲမွာရွိရင္ သိပ္ဇိမ္ရွိတယ္။) ေခြၽးေတြသီးေနတဲ့နႏၵာ့နဖူးကိုဦးကငံု႔နမ္းရင္းအားရပါးရဆက္ လုိးေနတယ္။ သူ႔ကိုၾကည့္ရင္း နႏၵာအားရလိုက္တာ-

]ဘာျဖစ္လို႔လဲကေလးရဲ႕။ နာလို႔လား။ခံႏိုင္ေသးတယ္မႈတ္လား။} ]ေသးေတြထြက္ကုန္ျပီ ဦးရဲ႕။ ခဏနားရေအာင္-ေရေဆးျပီးမွဆက္လုပ္ပါလား။ ဦးကိုအားနာတယ္ကြာ} ေျပာရင္းနဲ႔ဦးကိုလွ်ာခ်င္းကလိေနမိတယ္။
]ေအာ္-ဒါမ်ားကြာ။ ေစာက္ပတ္နဲ႔လီးဆုိတာေသးေပါက္တဲ့ေနရာေတြပဲဟာ။ ဘာျဖစ္လဲ မင္းေစာက္ပတ္ေလးကအခုမွလိုးလို႔ေကာင္းလုိက္တာ ခုနကသိပ္ က်ပ္ေနေတာ့ခ်က္ခ်င္းထြက္သြားတာေပါ့။}
ဦးေျပာစကားေတြကိုမွတ္သားရင္း ေပါင္ကိုထပ္ကားေပးမိတယ္။ ၾကာၾကာ လုိးပါေစေလ။
]သိပ္ေတာ္တဲ့ကေလးေလးပဲ။ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းလိုက္တာ။ ေန႔တိုင္းလိုးခ်င္တယ္ ကြာ-ဘယ္လိုလဲ။}
]အသက္အရြယ္ခ်င္းမွမတူတာဦးရယ္။ ထက္ေအာင္ကလည္းရွိေသးတယ္။}
]ထက္ေအာင္ကဦးလုိးသလို လိုးႏိုင္ရဲ႕လား။}
]ဦးေလာက္ေတာ့ဘယ္ေကာင္းပါ့မလဲ။ ဦးဟာနႏၵာ့အတြက္အေကာင္းဆံုးပါ။}
ဦးဟာျပီးေတာ့မယ္ထင္တယ္။ အတင္းေဆာင့္ေဆာင့္ခ်ေနတယ္။ မ်က္ႏွာၾကီး လည္းနီရဲလာတယ္။ သူ႔လီးၾကီးကလည္းအခုအေနဆုိရင္ နီမည္းေနမွာပဲ လုိ႔ နႏၵာမဆီမဆုိင္ေတြးမိတယ္။

ျပီးခါနီးေတာ့ ေစာက္ပတ္ထဲက လီးၾကီးကိုဆြဲထုတ္လိုက္ျပီးဂြင္းတုိက္ေနတယ္။ ၾကည့္လို႔ေကာင္းေကာင္းနဲ႔နႏၵာစိုက္ၾကည့္ေနမိတယ္။ ဦးျပီးသြားေတာ့ ရွန္ပိန္ ပုလင္းေဖာက္လုိက္သလိုသုက္ရည္ေတြပန္းထြက္သြားေတာ့လက္ခုပ္တီးျပီးအားေပးလုိက္တယ္။ဦးဟာနႏၵာ့ရဲ႕အခ်စ္ပညာေရးမွာ အေျခခံေကာင္းေကာင္းပ်ဳိးေပးခဲ့တဲ့ မူလတန္း ဆရာပါပဲ။ ေနာက္ဆရာေတြဘယ္ေလာက္ပဲေတာ္ေတာ္ ဦးကိုမေမ့ႏိုင္ပါဘူး။ ဦးဟာနႏၵာ့ေစာက္ပတ္ထဲကို ပထမဆံုး မသြင္းခဲ့ရခဲ့ေပမယ့္ နႏၵာ့ႏွလံုးသား ထဲမွာပထမဆံုးပါ။

ဆက္ျပီးေတာ့ ဦးကနႏၵာ့ကို အမ်ားၾကီးသင္ေပးတယ္။
တားေဆးေတြအေၾကာင္း၊ လီးစုပ္တဲ့အေၾကာင္း၊ လီးကိုကိုင္တြယ္ပံုေတြ၊
]ျပီး}တဲ့အေၾကာင္းေတြ၊ လီးကိုဘယ္လိုညွပ္ရ ဆြဲရ တယ္ဆိုတာေတြ။ ျဖဳတ္ပံု ျဖဳတ္နည္း ပံုစံေတြ။ စာေတြ႔ေရာ၊လက္ေတြ႕ေရာ ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုယ္ဖိရင္ဖိသင္ေပးတာပါပဲ။

နႏၵာကလည္းလ်င္တယ္။ သူသင္ေပးတာထက္ေတာင္ပိုတတ္သြားတယ္။ ကိုယ္မျပီးခင္သူကျပီးသြားတာမို႔မေက်နပ္ေပမယ့္လည္း ]ေကာင္းလုိက္တာ ကြယ္-ျပည့္အင့္သြားေတာ့-ဘယ္လုိမွမထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘူး။ နႏၵာလည္းျပီးျပီ} ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ပိုက္ဆံခ်ဴတတ္လာတယ္။ ဖာေတြမွာ ဖင္ခံတာထက္ စကားေျပာ တာပိုလုိတယ္။ ဖင္ကဒီဖင္ပဲ။ ဒီေစာက္ပတ္ပဲ။ မိန္းမတိုင္းဒီလိုပဲ။ ]ေတာ့ကီ} ကကြာတာ။ စကားလံုးေရြးတတ္တဲ့သူကသာတာပဲ။ အေသေကာင္လုိျငိမ္ခံေန တဲ့မိန္းမနဲ႔စကားလွလွေလးေတြေျပာ လႈပ္ရွားမႈေလးေတြလုပ္ေပးတဲ့မိန္းမ တန္ဖိုးခ်င္းဘယ္လိုမွမတူဘူး။

ဖင္ေတြဘာေတြ႐ႈံ႕ေပးဖုိ႔ကေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းလိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပ္မလုိလွ ပါဘူးေလ။ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံကေတာ့သဘာ၀အတုိင္းပဲေနရင္လံုေလာက္ပါတယ္။ (ေယာက္်ားေတြအမ်ားၾကီးနဲ႔ခ်ရေတာ့မွ သူတို႔ကိုျမန္ျမန္ျပီးေစဖို႔လုိတာေလ။)

နႏၵာ့ျပႆနာက (ျပႆနာလို႔ေျပာရမွာထက္ကုသိုလ္လို႔ေျပာရမယ္ထင္တယ္။) ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ခပ္ၾကာၾကာေတြ႕ရေလ့မရွိဘူး။ ႐ိုးသြားသလိုမ်ဳိးပဲ။ ဦးနဲ႔လည္းပထမေတာ့တစ္လ ၁ခါ-၂ခါ လုပ္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ၂လ-၁ခါေလာက္ပဲေတြ႕ျဖစ္ေတာ့တယ္။ အတန္းၾကီးလာေတာ့ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပို သိလာတယ္ေလ။ ဖင္ခံေနလို႔ခ်ည္းပဲမျဖစ္ဘူး။ သိကၡာေလးဘာေလးထိန္းဦးမွ ဆိုျပီးေတာ့ေလွ်ာ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္အထင္မၾကီးပါနဲ႔ရွင္။ ခဏပါပဲ-ေနာက္ တစ္ေယာက္နဲ႔ထပ္ေတြ႕တယ္။ အဲဒီတစ္ေယာက္ေၾကာင့္နႏၵာရန္ကုန္ေရာက္ဖို႔ လမ္းစရတယ္။ ဇာတ္လမ္းေတြဆက္ျဖစ္တယ္။၂) ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္

ထက္ေအာင္နဲ႔တြဲေနတုန္းလား။ ကြဲျပီးမွလားေတာ့မသိဘူး။ နႏၵာ ေက်ာင္းကပြဲ တစ္ခုမွာပါျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္က လာတယ္ဆိုတဲ့ အစ္ကိုၾကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ တယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ဦးနဲ႔အသိ၊ အရက္၀ိုင္းမွာ အတူထိုင္ရင္းနဲ႔ နႏၵာ့အေၾကာင္း ေတြကို ဦးက အာေခ်ာင္တယ္။ ကဲ-ဒီေလာက္ဆို အၾကမ္းဖ်င္း နားလည္ေရာေပါ့။ မလိုတာေတြ ေက်ာ္လိုက္မယ္ေနာ္။ သိပ္ရဲတဲ့လူ။ နႏၵာ့ကို ခ်ဥ္းကပ္တယ္။ လက္ေဆာင္ေတြ ေပးတယ္။ ေငြေပးတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ဆိုရင္ မင္းသမီး ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ ျမဴဆြယ္တာေပါ့။ (တကယ္တမ္း မွာေတာ့ သူပို႔ေပးတာ ဖာတန္း ကိုပါ။) အဲဒီတုန္းက ေက်ာင္းပိတ္ ထားတုန္း ဆိုေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္လို႔ သိပ္ေကာင္း တာေပါ့။

သူက ခ်စ္တမ္းကစားတာ သိပ္ေတာ္တယ္။ ]ဦး} ဆိုတာ သူနဲ႔ ယွဥ္လို႔မရဘူး။ ေတာသားနဲ ျမိဳ႕သားကြာသလိုကြာတယ္။

နႏၵာ့ကို ညာေခၚသြားျပီးေတာ့မွ လုပ္ျဖစ္ၾကတာ၊ ေမာ္လျမိဳင္ မွာတုန္းက နႏၵာက သူ႔ကို ဘယ္ခြင့္ေပးမလဲ။ ႏို႔ကိုင္တာ ေလာက္ပဲ ခံတာေပါ့။ တရပ္တေက်း ေရာက္သြားေတာ့- ဘယ္လို ေျပာရမလဲ။ လြတ္သြားတာမ်ဳိးေပါ့ေနာ့။ စိတ္ထဲမွာ လိုခ်င္တာ မွန္သမွ်လုပ္ေတာ့တာပဲ။

ခပ္တုိတုိ ေျပာရရင္ေတာ့ အိမ္က ထြက္ေျပး လာၾကျပီးတာ့ တည္းခိုခန္း ထဲ ေရာက္ေတာ့ သိပ္မၾကာခင္ပဲ နႏၵာ သူ႔ရင္ခြင္ထဲ ေရာက္သြားတယ္။ ပထမေတာ့ ဘာမွမသိသလို ဟန္ေဆာင္ ေနတာေပါ့။ အဟင့္အဟင့္နဲ႔ မူေနရင္း ခဏၾကာေတာ့ မေနႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ကိုခ်စ္က အခ်ိန္ကိုက္ သိပ္လုပ္တတ္တယ္။ ပထမေတာ့ နမ္းတာပဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ နမ္းတယ္။ႏႈတ္ခမ္းခ်င္း ေတ့နမ္း၊ စုပ္နမ္း ရာကေန လွ်ာခ်င္း ကလိတဲ့အထိ တဆင့္ခ်င္း တက္သြားတယ္။ အနမ္းေအာက္မွာ နစ္ေမ်ာေနတုန္း နႏၵာ့ အကႌ် ေတြကို အသာခြၽတ္ျပီး ႏို႔ေတြကို ကိုင္တယ္။ မနမ္းခင္ ကတည္းက မာေနတဲ့ ႏို႔သီးေခါင္းေလး ေတြကို ပြတ္ေခ်ေပးတယ္။ အရမ္းယား လာေတာ့ ႏို႔စို႔ေနရင္း ေစာက္ေစ့ကို ကလိတယ္။ မတို႔ခင္က ရြေနတဲ့ ေစာက္ေစ့က ေစာက္ရည္ေတြသြင္သြင္ထြက္လာတယ္။ ခပ္မွန္မွန္ လုပ္သြားလိုက္တာ အကြက္ ေစ့ပါေပ့။ ေနာက္ျပီး သူ႔လီးကို ကိုင္ခိုင္းတယ္။ နႏၵာလည္း မထူးေတာ့ပါဘူးလို႔ ေတြးရင္း ဂြင္းတုိက္ေပး လုိက္မိတယ္။ သည္အထိကလမ္း႐ိုးၾကီးပဲ။ေနာက္ျပီးေတာ့မွ ဘာဂ်ာ မႈတ္ေတာ့တာ။ အရင္ဆံုး နႏၵာ့ ေပါင္ၾကား ထဲ၀င္ျပီး ေစာက္ပတ္ကိုျဖဲ ၾကည့္တယ္။ ေစာက္ေမႊးေတြကို လက္နဲ႔ သပ္တယ္။ ျပဴထြက္ေနတဲ့ေစာက္ေစ့ ေလးကို ၾကည့္ျပီး လွ်ာကိုသပ္ျပီးေတာ့ေျပာတယ္

]နႏၵာ့ေစာက္ေစ့ေလးက ကိုက္ခ်င္စရာ ေလးပဲ။ ကိုက္လုိက္ရမလား} တဲ့။ နႏၵာလည္း ]ရွက္တယ္။ မၾကည့္နဲ႔} ဆိုျပီး ေပါင္ေတြကို အေစ့လုိက္မွာ ျဖတ္ကနဲဆို သူကေစာက္ေစ့ေလးကို လ်က္လိုက္တယ္။ ]အင့္} ကနဲ ေရရြတ္မိ လုိက္ျပီး ေပါင္ေတြကို ျပန္ကားေပး မိတယ္။ ေဖာ္အဲဗားပဲ။ ေနာက္ သူ႔အတြက္ဆို ဘယ္ေတာ့ မဆိုကားျပီးသားပဲ။ ႏုဖတ္ေနတဲ့ ေစာက္ေစ့ကို သူ႔လွ်ာၾကမ္းၾကီးနဲ႔ အားရပါးရ လ်က္ေနလုိက္တာမ်ား နႏၵာ့ တစ္ကိုယ္လံုး ေကာ့ပ်ံ တက္သြားတယ္။ ကိုခ်စ္ရဲ႕ ]အာ} ေကာင္းခ်က္ ကေတာ့ နႏၵာ့ကို ျပီးေအာင္ကို မႈတ္ပစ္တာ။ ႏွာေခါင္းႏွစ္ ျပီးေတာ့ နႏၵာ့ ေစာက္ပတ္ကို လ်က္တာ ေစာက္ပတ္ေလး ပန္းေရာင္ကေန အနီေရာင္ ေျပာင္းသြားပါေရာလား။

ေစာက္ေစ့ ဆုိတာကေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္ကို အတုိ႔ခံရတာ။ တစ္ခါတစ္ခါလုပ္ ျပီးရင္ အေတာ္ ၾကာေအာင္ က်ိန္းစပ္ေနတာပဲ။ ေနာက္ေစာက္ပတ္ကို ႏႈိက္ေတာ့တာပါပဲ။ လက္ညႈိးကို အရင္ထိုးထည့္ လုိက္တယ္။ ျပီးလက္ခလယ္ကို ထပ္ထည့္။ ပါးစပ္ကလည္း ေစာက္ေစ့ကို လ်က္ေနတုန္းပဲေနာ္။ ဆက္ျပီးေတာ့မွ ခပ္ျမန္ျမန္ ထုတ္လုိက္ သြင္းလိုက္နဲ႔ ေစာက္ပတ္ကို လက္နဲ႔ လုိးေတာ့တာပါပဲ။ ဘယ္လိုမွ ၾကာၾကာမခံႏိုင္ဘူး။ ခဏေလးႏွင့္ နႏၵာ့ျပီးသြားတယ္။ အဲသည္မွာ ေစာက္ရည္ေတြ ရႊဲနင့္ေနတဲ့ သူ႔လက္ညႈိးကို နႏၵာ့ ပါးစပ္ထဲ လာထည့္တယ္။ ကိုယ့္ေစာက္ရည္ကို ျပန္ျမည္းစမ္းရင္းနဲ႔ နႏၵာ ဘာမဆို လုပ္ခ်င္လာတယ္။ လုပ္၀့ံလာ တယ္။ မိန္းမ တစ္ေယာက္ကို အရွက္ကုန္ေအာင္ လုပ္တာမွာေတာ့ ကိုခ်စ္က ပထမပါပဲ။

သူက လီးထပ္ စုပ္ခိုင္းလုိက္တာမွာ အခန္႔သင့္ ျဖစ္သြားတယ္။ သူ႔လီးကို အားရ ပါးရ စုပ္ေပး လုိက္တယ္။ လီးကလည္း ၾကီးပါ့။ ဆီလီကြန္ေတြ ထိုးထားတာကိုး။ ႐ိုး႐ိုး စုပ္႐ုံ ေလာက္နဲ႔ေတာ့ မျဖံဳဘူး ဆရာ။ သြားနဲ႔ အသာကေလး ကိုက္ေပးလုိက္မွ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ ဆီက ]ကြၽတ္ကြၽတ္} အသံထြက္ လာတယ္။ ဘယ္ရမလဲဆရာ- လီးစုပ္တာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့က်င့္ထားတာ။ အရင္ဆံုး လီးကို တန္းမငံုလိုက္ဘူး- တံေတြး ]ထြီ} ကနဲ ေထြးလုိက္တယ္။ ေနာက္လွ်ာဖ်ားနဲ႔ ေသးထြက္ေပါက္ အကဲြေၾကာင္းေလးကို ထိုးေပး၊ ေနာက္မွငံုျပီး အာဂေလာင္ထဲ အထိေရာက္ေအာင္ စုပ္ေပး လုိက္တယ္။ (လီးစုပ္တယ္ ဆုိတာ ဘာခက္လို႔လဲ။ ငံုထားလိုက္ ျပီးတာပဲ လုိ႔မထင္ နဲ႔ဆရာ၊ အဲသည္မွာ ပညာေတြရွိတာ။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္တမ္းကစား ခ်င္ရင္ ေစာက္ပတ္ကို အားမကိုးနဲ႔ - ပါးစပ္ကိုအားကိုး- စကားခ်ိဳခ်ဳိ ေလးေတြေျပာ လီးကိုစုပ္ေပး။ေစာက္ပတ္ၾကီး သြားထုိးမေပးနဲ႔၊ ဘာဂ်ာမႈတ္တယ္ ဆိုတာ မႈတ္ခ်င္တဲ့သူ အတြက္မွ ေကာင္းတာ၊ ရြံတတ္တဲ့ ေယာက္်ားဆိုရင္ တစ္ခါတည္း ေျပးလိမ့္မယ္။ကိုခ်စ္နဲ႔ေတြ႕ျပီးမွ နႏၵာ အဆင့္တစ္ခု တိုးသြားတယ္။ ေၾကးစားအဆင့္ ေခၚရမယ္ ထင္တယ္။ အေပ်ာ္တမ္း အဆင့္မွသည္ ေၾကးစားအဆင့္ေပါ့။
ကိုခ်စ္က စပါယ္ရွယ္ကိုလိုးတာ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ိန္ျပီးထုိးတာ ဆုိေတာ့ အရမ္းထိတယ္။ နႏၵာ့အတြက္ကေတာ့ ဆီလီကြန္ထိုးတာကအေရးမၾကီးဘူး။ ပံုစံရယ္၊ ကိုယ္ဘယ္အထိအေမာခံႏုိင္သလဲရယ္၊ ဘယ္ႏွခ်ီလုပ္မွာလဲရယ္။-အဲသဟာေတြက ပိုအေရးၾကီးတယ္။

ပထမဆံုး ကိုခ်စ္နဲ႔လိုးေတာ့သူက နႏၵာ့ကိုတက္ခ်ခိုင္းတာ။ တက္ခြခုိင္းတာ ေပါ့ေလ။ နႏၵာကထန္ေနတုန္း-သူကသက္လံုကိုခ်န္ထားတယ့္သေဘာ။ မိန္းမနဲ႔ေယာက္်ားမတူဘူးေလ။ ခပ္ငယ္ငယ္၊ မခ်ရတာၾကာေနတဲ့မိန္းမေတြဆို တစ္ခါေလာက္ထြက္ထားတာ (ျပီးထားတာ) ကပိုျပီးထန္လာေစတယ္။ ေယာက္်ားေတြကေတာ့ ထြက္ျပီးေပ်ာ့က်သြားတာဆုိေတာ့ ေလေလ်ာ့သြားတဲ့ ပူေပါင္းလုိပဲ-ဘာမွအသံုးမက်ေတာ့ဘူး။

ကိုခ်စ္ကိုအေပၚကတက္ေဆာင့္ရေတာ့ နႏၵာ့စိတ္ထဲမွာအၾကိဳက္ေတြ႔သြားတာ ေပါ့။ သည္ဘဲၾကီးကိုေတာ့ငါေဆာင့္လုိက္ရ ခဏေပါ့လို႔ေတြးရင္းခပ္ျပင္းျပင္း ေလးေဆာင့္ေပးလိုက္တယ္။ ]အားပါးပါး} အရမ္းထိတာပဲ။ ဆီလီကြန္ထိုးထား ေတာ့၀င္ေအာင္ေတာင္အေတာ္ေလးၾကိဳးစားရတယ္။ ေနာက္ျပီးသဘာ၀ထက္ အမ်ားၾကီးပိုၾကမ္းတမ္းတယ္။ နႏၵာ့ေစာက္ပတ္ေလးစုတ္ျပတ္သြားမလားေတာင္ ထင္ရတယ္။ အဲသည္တုန္းကေတာ့ စုတ္ခ်င္စုတ္ပါေစဆုိျပီးအရမ္းခ်တာပဲ။ အရင္တစ္ေခါက္ျပီးထားတဲ့ေစာက္ရည္ေတြေၾကာင့္ေတာ္ေသးတယ္။ ေစာက္ပတ္ေလးတင္းေနလို႔ရတဲ့အရသာဟာအရင္ကတစ္ခါမွမခံစားဖူးတာမို႔ ]ၾကီးေလ-ေကာင္းေလပါပဲလားကြယ္။} လို႔ေအာ္လိုက္မိတယ္။ လီးၾကီးရဲ႕အထစ္ အထစ္တုိင္းဟာ အရမ္းေကာင္းတာပဲ။ အဲသလိုနဲ႔ပဲ ဖိေဆာင့္လိုက္ရင္ ဘဲၾကီး ခဏေလးနဲ႔ျပီးမယ္ ထင္ျပီးလုပ္လုိက္တာ တကယ္ျပီးေတာ့နႏၵာျဖစ္သြားတယ္။ ကိုခ်စ္ကလည္း ေအာက္ကေန နႏၵာ့ေစာက္ေစ့ေလးကိုကလိေပးလုိက္၊ ဖင္၀ကို စမ္းလိုက္လုပ္ေန တာလဲပါတယ္။]အင့္-အင့္}ကနဲ လည္ပင္းညစ္ခံ ရသလိုျဖစ္ျပီး ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္နဲ႔ နႏၵာအေၾကာ ဆြဲလုိက္တဲ့ေနာက္ နႏၵာတစ္ကုိယ္လံုး ဖ်င္းကနဲ ဖ်င္းကနဲ ျဖစ္ျပီး ေစာက္ရည္ေတြ ပန္းထြက္ သြားတယ္။ တစ္လမ္းလံုး စုထားတဲ့ က်င္ငယ္ရည္ ေတြပါ ထြက္က်ကုန္ေတာ့ တစ္ခန္းလံုး ေသးေစာ္ ေခ်းေစာ္ေတြနဲ႔ မႊန္ထူသြားတယ္။

ကိုခ်စ္က အမာၾကီး က်န္ေသးတယ္။ နႏၵာ ႏံုးေခြ သြားေတာ့မွ သူက ထလာျပီး ေဆာင့္ေတာ့တာပဲ။ စစခ်င္း တစ္ေပါင္ေက်ာ္။ နႏၵာကလည္း ခက္တယ္။ လူႏံုးေခြ သြားေပမယ့္ ေစာက္ပတ္က ခံခ်င္ေသးတယ္။ ဆာေနတာလည္း တစ္လေလာက္ ရွိျပီေလ။ ကိုခ်စ္က ေအးေဆးပဲလုပ္တယ္။ နားသီးကို ကိုက္လိုက္၊ ကုပ္ပိုးကို စုပ္လုိက္။ ႏို႔ကို ညစ္ထားျပီး ႏို႔သီးေခါင္းကို ပြတ္ေခ်တာမ်ား-ရွိန္းကနဲ ျဖစ္သြားတာပဲ။
တစ္ေပါင္ေက်ာ္ နည္းက မ႐ိုးမရြ နည္းပါ။ အဆံုးအထိ မ၀င္ဘူး။ ေစာက္ပတ္ထဲက သူ႔လီးၾကီးကို နႏၵာ ညွစ္ထား ခ်င္တာ။ ခဏေနေတာ့ နႏၵာ မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။

]ေပါင္ကိုျဖဲျပီး အားရွိပါးရွိ လုပ္ပါလားကြယ္။} လို႔ေျပာပစ္လုိက္တယ္။

]မင္းခံႏိုင္ပါ့မလား၊ ငါကလုပ္မယ္ဆို-ခ်ဳိးကင္နည္းလုပ္ခ်င္တာ။}

ကိုခ်စ္က ျပေပးတယ္။ နႏၵာ့အေပၚပိုင္းက ကုတင္ေပၚမွာ လဲွခ်ျပီး ေအာက္ပိုင္းက ၉၀ ဒီဂရီ ေထာင္တက္ေအာင္ ေခါင္းအံုးေတြခုတယ္။ ေပါင္ ၂ ေခ်ာင္းကို ရင္ပတ္ေရာက္ေအာင္ ကပ္ျပီးအသာေလး ျဖဲထုတ္လိုက္ေတာ့ ေစာက္ပတ္က ျပဲကား ျပဴထြက္လာတယ္။ ]အရသာအလြန္ရွိ၊ မစားဖူးရင္ စားၾကည့္} လို႔ညႊန္းပါရေစ။
ေစာက္ပတ္ေလးက ပိုက်ပ္၊ ပိုေကာက္ေကြး ေနတဲ့အျပင္ လိုးခ်လိုက္တဲ့ လီးက အဆံုးအထိ ၀င္သြားေတာ့ အရမ္း အရမ္းကို ေကာင္းတာပါပဲရွင္။

သည္ၾကားထဲမွာ ကိုခ်စ္က နႏၵာ့ေစာက္ပတ္ကို ၾကည့္ျပီး လိုးေနတာ ကိုျမင္ေနရတာ အရမ္း ဖီလင္လာတယ္။ ေနာက္ျပီး ကိုခ်စ္က စကားၾကမ္းၾကမ္း ေျပာေသးတယ္။
]ၾကည့္စမ္း- နႏၵာ့ေစာက္ေစ့ေလးက ပန္းေရာင္ထေနတာပဲ။ ေစာက္ပတ္ေလးကို ေတာ့ အနီေရာင္သမ္းေအာင္ ကိုယ္လိုးေပးမယ္ေနာ္။}
]ေကာင္းလား-ဖင္ကို႐ႈံ႕ေပးေလ။ အား-လီးကိုညွပ္ဆြဲတာ သိပ္ေကာင္းတာပဲကြာ နႏၵာသိလား -ကိုယ္သိပ္ေကာင္းေနတယ္။}
]ျမည္းၾကည့္စမ္း။ ၾတိရတနအေဖ်ာ္လို႔ ေခၚတယ္။ ဟုတ္တယ္ မႈတ္လား။ နႏၵာ့ေစာက္ရည္ရယ္+ ကိုယ့္လီးရည္ရယ္+ နႏၵာ့ေသးရည္ရယ္ေလ။}ေစာက္ေစ့ကိုထံုးစံအတိုင္းလက္တစ္ဖက္နဲ႔ပြတ္ျပီးေပတဲ့အရည္ေတြကိုလာလ်က္ခုိင္းျပန္တယ္။ ကိုခ်စ္ကေတာ့သူမတူေအာင္ မိန္းမခ်တတ္တာပါပဲ။ နဂိုကမွ ထန္ေနတဲ့ထဲမွာ အဲသလုိေျပာေတာ့ပိုထန္လာတဲ့နႏၵာ ေအာင့္ခံေပမယ့္ၾကာၾကာ မခံႏိုင္ဘူး။ ဒါတင္မကဖင္ကိုပါႏႈိက္လိုက္ေသးတယ္။ လုပ္နည္းေတြစံု၊ အေပါက္စံုေအာင္လိုးတတ္တဲ့သူပါ။

]အင့္-ေဆာင့္စမ္းပါရွင္။ ကြဲေအာင္ေဆာင့္ စမ္းပါ။ အင့္ လုပ္ပါ-လုပ္ပါ-လာေတာ့မယ္။ ျပီးေတာ့မယ္။ အုိ-အို-ရွင့္-အစ္-အစ္}

တစ္ကိုယ္လံုးတဆတ္ဆတ္တုန္ေအာင္အားယူျပီး ေပါင္ေတြကိုလက္နဲ႔ျဖဲကား ထားေပးမိရင္း နႏၵာ ]ျပီး} လိုက္တယ္။ ကိုခ်စ္ကလည္း နႏၵာခိုင္းတဲ႔အတိုင္း အားနဲ႔ကိုေဆာင့္ခ်တာ၊ ေအာက္ကနႏၵာ့ကိုယ္လံုးေနရာေရြ႕သြားျပီး (ကုတင္ေျခ ရင္းကေန စလုိးလုိက္တာျပီးေတာ့ကုတင္ေခါင္းရင္းေရာက္ေနတယ္။ သူ႔လီးရည္ေတြကလည္းနႏၵာ့ေစာက္ပတ္ထဲျပည့္အင့္သြားတဲ့အထိ၀င္လာတယ္။ ထပ္လ်က္သားမွိန္းေနရင္း ]အရမ္းေကာင္းတာပဲ။}လို႔ ျပိဳင္တူေရရြတ္မိတယ္။

အဲသည္တစ္ခ်ီျပီးေတာ့ ကိုခ်စ္ကို နႏၵာ အရမ္းစြဲသြားတယ္။
ကိုခ်စ္နဲ႔ဦး ဘာကြာသလဲဆိုေတာ့အမ်ားၾကီးကြာတယ္။-
ဥပမာေျပာျပမယ္- ]ဦး}ခ်တတ္တာကပက္လက္နဲ႔ေလးဖက္ကုန္းပဲ။ သူကေတာ့ တစ္ေပါင္ေက်ာ္၊ ခြထုိင္၊ ေဘးတေစာင္း။ မ်ဳိးစံုေအာင္နည္းျပေပးတယ္။
ခ်ရင္လဲ]ဦး}ဆုိရင္တည့္တည့္ပဲထိုးတတ္တယ္။ ေမႊထိုးတာတို႔၊ ေကာ့ထုိးတာတို႔ လက္နဲ႔ေစာက္ေစ့ကိုကလိတာမ်ဳိး၊ ဖင္ကိုႏႈိက္တာမ်ဳိးမလုပ္တတ္ဖူး။

အသိသာဆံုးကေတာ့ ကိုခ်စ္က (နာမည္ေျပာင္ေနာ္) ဘာဂ်ာမႈတ္သိပ္ေကာင္း တယ္။နႏၵာ့ကိုမႈတ္ရင္ျပီးေအာင္ကိုမႈတ္တာ။ ရြံလည္းလံုး၀မရြံတတ္ဘူး။ နႏၵာ ဆိုရင္ျပီးရင္ ခ်ီးေတြ ေသးေတြပါေအာင္ကိုျပီးတာ။ ကိုခ်စ္ကလံုး၀ဖယ္မပစ္ ဘူး။ သူ႔သင္တန္းကဆင္းျပီးေတာ့ နႏၵာလံုး၀မရြံတတ္ေတာ့ဘူး။ လာထားပဲ။ လီးစုပ္တာေလာက္ကေတာ့ရယ္တာေပါ့။ လုိးေနရင္းတန္းလန္း ေစာက္ပတ္ထဲ၊ ဖင္ထဲကထုတ္လာတဲ့လီးကိုလည္းစုပ္ရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လီးကိုအရည္ထြက္တဲ့ အထိစုပ္ျပီး အရည္ေတြအားလံုးကိုပါးစပ္ထဲခံေပးထားရတယ္။ ေဂြးဥေတြ ေယာက္်ားဖင္၀ေတြကိုလွ်ာနဲ႔ထိုးေပးတာမ်ဳိးေတြ ဘာေတြအထိလုပ္ေပးတတ္ လာတယ္။ပထမေတာ့အေခြေတြၾကည့္ရင္းနဲ႔စတာေပါ့။ ခ်က္ခ်င္းၾကီးလုပ္ ခိုင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေပါ့။ ကိုခ်စ္ကအေခြျပတယ္-နႏၵာ့ ကိုမႈတ္ေပးတယ္။ နႏၵာအားနာလာရင္ သူ႔ဟာကိုစုပ္ခိုင္းတယ္။ ျပီးေတာ့ လိုးတယ္-ထုတ္လိုက္တယ္-ဆက္အလိုးခံခ်င္ရင္ စုပ္ေပး- နႏၵာျပီးသြားရင္-လီးကိုဆက္စုပ္ေပးေပါ့။ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါပဲရွင္။

ဒါေတြကခ်က္ခ်င္းလုပ္ခိုင္းတာမဟုတ္ဘူးေလ။ ဇာတ္ေၾကာင္းနည္းနည္းလပ္ သြားလို႔ပါ။ ပထမေတာ့ရန္ကုန္ကိုေခၚမယ္ဆုိျပီးမက္လံုးေပး။ (ဆယ္တန္းျပီး တဲ့ေနာက္ေတာ့) ငပလီကို႐ုပ္ရွင္႐ိုက္မယ္ဆိုျပီးညာေခၚ။ ငပလီဆိုတာ (ေမာ္လ ျမိဳင္နဲ႔ေ၀းလုိ႔ေခၚတာပါ။) တကယ္တမ္းေရာက္သြားတာက ပုသိမ္ကဖာတန္းကို ပဲ။ အဲဒီမွာမွ အခုနကေျပာခဲ့တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြရတာ။

ပုသိမ္နတ္သမီးတန္းမွာ နႏၵာ့ကိုအားရေအာင္လိုး။ နႏၵာ့ပစၥည္းေတြအားလံုးကုိ တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ခိုးျပီး လူကိုေတာ့ေရာင္းစားမယ္ေပါ့။ သူေပးခဲ့တဲ့ေငြေတြ သူျပန္ယူသြားတာပါပဲ။မေရာင္းစားခင္ ၄-၅ ရက္ေလာက္မွာ ရထားလက္မွတ္ ေစာင့္တယ္ဆုိျပီးေတာ့ အိပ္ခန္းထဲမွာတင္ ခ်စ္ဗ်ဴဟာခင္းျဖစ္ေနၾကတာေလး ေတြကေတာ့ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။

အခုခနရပ္ထားျပီးေတြးၾကည့္ပါလား။ ဘယ္လိုထင္လဲ။ နႏၵာလႈိင္ဘာျဖစ္သြား မယ္ထင္လဲ။ သူ႔အကြက္ထဲ၀င္သြားရင္ေတာ့ျပန္လမ္းမရွိေတာ့ဘူး။ လြတ္လမ္း ကေရာဘယ္မွာရွိမလဲ။ ကိုယ္မသိတဲ့ေနရာမွာေရာက္ေနတဲ့ ျမီးေကာင္ေပါက္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ဖာတန္းေရာက္ေနျပီ။

တကယ္သာသူတို႔အကြက္ထဲ၀င္သြားရင္ နႏၵာလိႈင္ဆိုတာျဖစ္လာစရာမရွိဘူး။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္ရဲ႕သားနဲ႔အဆက္ျဖစ္သြားေတာ့ သူက (ဟိုလူလည္ အျပင္သြားေနတုန္းျဖစ္ၾကတာေလ။) နႏၵာ့ကိုသူတို႔လက္ကလြတ္ဖို႔ ကူညီေပးတယ္။ သူကေတာ့အရမ္းေကာင္းရွာပါတယ္။ တကယ္ျဖဴျဖဴစင္စင္နဲ႔ ကူညီတာ။ အေသးစိတ္ေတြကေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ အေရးၾကီးတာက ပိုက္ဆံေတြယူျပီး အိမ္ျပန္ေျပးလာတာပါပဲ။မျပန္ခင္ေလးမွာ ]ကိုထြဋ္ေခါင္} ကိုေက်းဇူးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ ၁ ခါလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ နႏၵာ့ဘ၀မွာေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို အေပးအယူမရွိပဲလုပ္ေပးရတာ အဲသည္ တစ္ခါပဲရွိတယ္။ ျပန္စဥ္းစားရင္အရမ္းေက်နပ္တယ္။ သူ႔မွာမယားရွိေပမယ့္ အဲသည္လိုလုပ္ေပးတတ္မွာမဟုတ္ဘူးေလ။ နႏၵာတတ္ထားသမွ်အကုန္သံုးျပီးအေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ သူ႔ကိုျပဳစုေပး ခဲ့ရတာအတြက္ နႏၵာဘယ္ေတာ့မွ ေနာင္တမရဘူး။

ပထမေတာ့သူကရွက္ေနေသးတယ္။ နႏၵာကပဲသူ႔ကိုေခ်ာ့ျပီးခြၽတ္ ေပးရတယ္။ လီးကိုစုပ္ေပးလိုက္ေတာ့မွသူျငိမ္က်သြားတယ္။ သူ႔ညီေလးကေတာ့ေထာင္လာ လိုက္တာ အားရစရာၾကီးပါပဲ။ လက္ထဲမွာဆုပ္ကိုင္ပြတ္သပ္ေပးရင္းနဲ႔ ]ကိုကိုညက မိန္းမနဲ႔ခ်ျဖစ္ေသးလား။}
]ဘာလုပ္မလို႔လဲ။}
]ေအာ္-မခ်ျဖစ္တာၾကာရင္ ၂ ခ်ီျပီးေအာင္လုပ္ေပးမလို႔ပါ။ ကဲ-ေျပာပါ။ ေနာက္ဆံုးဘယ္တုန္းကလုပ္ျဖစ္သလဲ။}
]တျမန္ေန႔က}
ၾကည့္ပါဦးရွင္။ ေျဖတာကလည္းတုံးတိတိနဲ႔။ ခက္ပါ့။ စျပန္ရင္လည္း သူပိုရွက္ သြားမယ္။ စကားဆက္မေျပာပဲ ေအာက္ဖက္ကေနကိုယ့္ပစၥည္း ကိုယ္လက္နဲ႔ပြတ္ရင္း ေစာက္ရည္ေတြထြက္ေအာင္ဆြေပးေနမိတယ္။

ကိုကိုကထင္သေလာက္ေတာ့ မညံ့ပါဘူး။ နႏၵာ့ကိုဆြဲထူျပီးႏို႔စို႔ေပးပါတယ္။ ]ေအာက္ကိုလည္းလုပ္ေပးပါ။ အင္း-ပြတ္စမ္းပါကိုရယ္။ ၾကိဳက္သလိုသာလုပ္ ၾကည့္-ၾကည့္ နႏၵာေပါင္ကားေပးထားမယ္-ကိုကိုၾကိဳက္သေလာက္ၾကည့္။ ကိုကို႔မိန္းမကေပးမၾကည့္ဘူးလား။အဲသည္ေစာက္ေစ့ကိုကလိေပးစမ္းပါ။ကိုကို႔မိန္းမ ကိုလည္းလုပ္ေပးေနာ့။ အေကာင္းေျပာတာ-သည္ေနရာမွာမရွက္ပါနဲ႔။ နႏၵာက ကိုကို႔ကိုခ်စ္လို႔ေျပာတာ။ မိန္းမေတြကမေျပာရင္သာရွိမယ္။ ခံခ်င္ၾက တာခ်ည္းပဲ၊ ခ်ရင္လည္း အားရပါးရသာခ်ေနာ္။ မထိတထိမလုပ္နဲ႔၊ အရမ္းခံရ ဆုိးတယ္။ ကိုကိုပဲ ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ေလ။ နႏၵာတို႔ဘ၀ဟာ ကိုယ္ကဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ပဲေစာင့္စားေနရတဲ့ဘ၀ပါ။ ဘယ္ေလာက္ခံရခက္သလဲလုိ႔။ }

]အင္း-ေကာင္းလိုက္တာ။ ႏုိ႔စို႔ရင္လည္းအဲသလိုအားနဲ႔စုပ္ေပးတာမွနႏၵာက ၾကိဳက္တာ။ ေတာ္လုိက္တာေနာ္။ ေပးစမ္းကုိကို႔လီးၾကီး နႏၵာစုပ္ေပးမယ္။} ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔သူ႔လီးကိုစုပ္ေပးလိုက္တယ္။ ေကာ့ပ်ံတက္လာတဲ့သူ႔ကိုၾကည့္ ရင္းသိပ္လည္းမစုပ္ရဲဘူး။ ေတာ္ေတာ္ၾကာျပီးသြားရင္အခက္ (အားရပါးရ ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္လို႔ပါ။ တလြဲမထင္ပါနဲ႔။)

ကိုကို႔ကိုတက္ခြျပီး လီးကိုေစာက္ပတ္ထဲလြယ္လြယ္ကူကူပဲသြင္းလိုက္တယ္။ ဆံပင္ေတြကိုပင့္ျပီးကိုကိုၾကည့္ဖို႔ နႏၵာ့ကိုယ္လံုးေလးကိုေကာ့ျပလိုက္တယ္။ ]ေကာင္းလားကိုကို။ ေဟာလုိ-၀ုိင္းေပးမယ္။}
ဖင္ကိုစေကာ၀ိုင္း ၀ိုင္းျပီးလုိးေပးလုိက္တယ္။

]ဗြတ္-ျဗစ္-အင့္အင့္} ]သည္လိုခပ္သြက္သြက္ေဆာင့္တာေရာ ၾကိဳက္လား။}
ကိုကိုကမ်က္ႏွာၾကီးနီျပီး ေအာက္ကေနၾကည့္ေနတယ္။ ဘာမွေတာ့မေျပာဘူး။ ]ဘာလို႔စကားမျပန္တာလဲ။ နႏၵာက႐ုပ္ဆိုးလို႔လား။ လုပ္တာမေကာင္းလို႔လား ေျပာပါဦးကိုကိုရဲ႕။}